Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.


PODSTAWA PRAWNA

1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);

2) Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podręczniki do kształcenia ogólnego – podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego – materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, mające postać papierową lub elektroniczną;

3) podręczniki do kształcenia w zawodach – podręczniki do kształcenia w zawodach, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczane od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248);

4) materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego – to materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiające realizację programu nauczania zawodu, mające postać papierową lub elektroniczną;

5) materiały ćwiczeniowe – to materiały o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przeznaczone dla uczniów służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

6) opiekunowie ucznia – to rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)

Kto korzysta z dofinansowania?

1. Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1-6 i 8;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

ROK SZKOLNY 2020/2021

1. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowychjest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klas I i II pięcioletniego technikum,
  • klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

·uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodachjest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

uczęszczającym w tym roku szkolnym:

·do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub

·klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

3. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowegojest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

·klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

·klasy I branżowej szkoły II stopnia,

·klas I i II pięcioletniego technikum,

·klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

Kryteria przyznawania pomocy

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miejsce i termin składania wniosku

1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 10 września 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 148/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 sierpnia 2020 r.

3. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających

  • do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku


do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

· branżowej szkoły I stopnia,

· klasy I branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

· klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

· klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

· klas I i II pięcioletniego technikum,

· klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

do kwoty 445 zł

Rozliczenie zakupu

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych następuje do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu:

1)w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

2) w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowychdla grupy uczniów koszt ich zakupu zwracany jest opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Załączniki:

Zał. Nr 1 - wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomocw ramach w/w programu,

Zał. Nr 2 - wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręcznikówdo kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lubkształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych,

Zał. Nr 3 - wzór listy uczniów uprawnionych do pomocy w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

Zał. Nr 4 - Zarządzenie Nr 14 /2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 13.08.2020 r. w sprawie terminu składania wniosków

Zał. Nr 5-Załącznik do Uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zał. Nr 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.