Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD naborów wniosków.

Od 23 listopada do 6 grudnia 2021 r. Podhalańska LGD, będzie przyjmować wnioski
o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie:

- Nabór 3/2021 - Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych
pula środków 97587,00 euro (390 348,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe

- Nabór 4/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie I rozwój ogólnodostepnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej
pula środków 74 131,00 euro (296 524,00 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł )
Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jedostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe)

Forma i wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych po podpisaniu umowy przyznania pomocy, kwota max pomocy określona w ogłoszeniu o naborze: dla naboru 3/2021 max 160000 zł, dla naboru 4/2021 max 200000 zł.

Warunki pomocy: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych i mających osobowość prawną (z wyjątkiem JST) siedziba lub oddział wnioskodawcy musi się mieścić na terenie PLGD. Miejsce realizacji – obszar Podhalańskiej LGD. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie planowana operacja inwestycyjna (trwale związana z nieruchomością), operacja będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny charakter, nie nastawiona na zysk. Wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu do 5 lat od wypłaty (refundacji) poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dla naboru 3/2021 ustalony został także dodatkowy warunek wsparcia: Wnioskodawca jest organizacją, która nie korzystała wcześniej i nie aplikuje równocześnie o dofinansowanie innej operacji w ramach tego samego przedsięwzięcia tj. P. 1.2.3.;

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową.

Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną została podana 09.11.2021 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD

Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl

W związku z trwającym okresem zagrożenia epidemicznego pracujemy w systemie mieszanym.

Konsultacje bezpośrednie w biurze udzielane są wyłącznie po uprzednim umówieniu.