Projekt „Podhalański Przedsiębiorca z POWERem!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 4 309 105,54 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 do 30.06.2023.


CEL PROJEKTU


Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób młodych do 29 roku życia (w tym młodzieży NEET).

Celem głównym projektu jest wsparcie osób, spełniających kryteria grupy docelowej, w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe finansowe, do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT


Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej spełniające poniższe kryteria:

♠ bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie prac,

♣ zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego,

♥ w wieku 18-29 lat,

♦ które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.


https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl