Informuję, iż podczas Sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 900 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany Raport o Stanie Gminy za 2021 rok.


Zgodnie z art. 28aa. ust. 4-9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy. Termin zgłoszenia wyznaczam do dnia 27-06-2022r.  do godz. 800.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy, przyjmowane będą do dnia 27 czerwca /poniedziałek/ 2022 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 – dziennik podawczy /parter/ do godz. 800.


Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie wraz z Raportem o Stanie Gminy za

2021 rok dostępny jest w Biurze Rady – pokój nr 42 –II piętro, oraz na stronie internetowej Gminy.


Czarny Dunajec, dnia 14 czerwca 2022r.


Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Czepiel


Zgłoszenie do debaty nad raportem gminy