x

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

2023-02-16
< wróć

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000)

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z     2021r., poz. 743)

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510)

5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1), 

6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z

   24.12.2013 r., s.9), 

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

11) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r., poz. 2159)

 

  Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.  

1.      Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy  z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

2. Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021 
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz.122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022 

3) Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 114%.

 

§  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z 2023 r., poz.80)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).

 

3. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Informację o zawarciu umowy należy złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu  ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec zgodnie z załączonym zawiadomieniem.

4. Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wniosek/ki należy złożyć Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec zgodnie z załączonym wzorem.

Do wniosku należy dołączyć:

1.     Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

2.     Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

3.     Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4.     Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa oświatowego albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;

5.     Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

6.     Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),

7.     Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

8.     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

9.     Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę
o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Kopie załączników, muszą być  poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotu.

 

 

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) 

w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

6.Termin odpowiedzi 
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7.Tryb udzielenia odpowiedzi 
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

8.Termin przekazania dofinansowania
Wydanie decyzji następuje w terminach wskazanych w art.35  KPA natomiast  przekazanie przyznanego  w drodze decyzji dofinansowania zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

9.Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

10. Osoby udzielające informacji

 Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu 18 521 36 80, Katarzyna Waksmundzka

 

11.Ważne rady dla pracodawców:
   1.
Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196 kodeksu pracy.
   2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o   pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.    

3. Pracodawca, który jest rzemieślnikiem musi być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej (zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2159 ze zm.)

 

Wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu zostały opisane w:

1)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),

2)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),

3)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis.

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 4 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie pracodawcy

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o poniesionych kosztach na kształcenie ucznia

Załącznik nr 8  - Oświadczenie o braku naruszeń  w czasie epidemii

powrót na górę strony wróć na górę