x

Konsultacje społeczne w sprawie realizacji projektu pn. „Szlak miejscowości turystycznych na pograniczu polsko-słowackim”

2023-09-08
< wróć

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych


Partnerzy Projektu: Partner Wiodący: Fundacja Rozwoju Regionów Partnerzy: Gmina Krynica-Zdrój Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Miasto i Gmina Czarny Dunajec Miasto Sabinov


Fundacja Rozwoju Regionów, Gmina Krynica-Zdrój, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Czarny Dunajec i Miasto Sabinov planują wspólną realizację projektu w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja – 2021-2027. Przedstawiamy krótką charakterystykę założeń i zapraszamy do wyrażenia opinii, uwag i sugestii związanych z przedstawioną koncepcją.


Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału miejscowości o wysokim poziomie atrakcyjności poprzez utworzenie i promocję produktu turystycznego, jakim będzie szlak miejscowości turystycznych na pograniczu polsko-słowackim. Utworzenie sieci miejscowości turystycznych w obszarze transgranicznym pozwoli na kompleksową promocję ich walorów i infrastruktury, co w konsekwencji przyczyni się do popularyzacji obszaru jako atrakcyjnego celu turystycznego. W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój współpracy między miejscowościami biorącymi udział w projekcie: Krynicą-Zdrój, Piwniczną-Zdrój, Czarnym Dunajcem (pl) i Sabinovem (sk).


Zadania: Projekt obejmuje przygotowanie wirtualnych spacerów i e-booków dla miast partnerskich. Wirtualny spacer przez miasto będzie zawierał najbardziej atrakcyjne turystycznie punkty, czyli: zabytki (co najmniej 15), muzea, centra informacji, dworce, bazę noclegową i gastronomiczną etc. Spacer będzie osadzony m.in. na stronie www dedykowanej projektowi. E-book zawierający informacje o miejscowości będzie przetłumaczony na język słowacki i angielski i dostępny w formie elektronicznej. Na potrzeby niniejszego projektu zostanie
utworzona strona internetowa, na której będzie prezentowana oferta turystyczna każdej miejscowości, dostępne połączenia komunikacyjne, a także m.in. kalendarz wspólnych imprez. Strona www będzie pozycjonowana i promowana w Internecie przez cały okres trwania projektu, a oferta miast będzie dodatkowo promowana a pomocą kampanii co najmniej w mediach społecznościowych. Projekt zakłada organizację 12 festiwali związanych z prezentacją i popularyzacją kultury lokalnej, w tym folkloru, kulinariów, sztuki i tradycyjnych rzemiosł. W każdym z festiwali wezmą udział miejscowi wystawcy/artyści oraz przedstawiciele partnerskich miejscowości. Kolejnym działaniem, które jest zaplanowane w ramach projektu jest promocja miejscowości w polskiej i słowackiej telewizji o zasięgu ogólnokrajowym. Nagrania z każdego miasta będą realizowane podczas odbywających się w nich festiwali, ale prezentowane będą również walory i atrakcje turystyczne. Powyższe zadania będą uzupełnione o komplementarne działania promocyjne, w tym przygotowanie gadżetów, banerów, tabliczek, plakatów etc. Akcja promocyjna będzie skierowana do turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie i spójna dla wszystkich wydarzeń. Zacieśnienie współpracy między miastami obywać się będzie dzięki organizacji warsztatów dotyczących sztuki i kultury, w tym podtrzymywania tradycji lokalnych, a także dotyczące twórczego przekształcania kultury. W warsztatach weźmie udział 120 osób.


Grupa docelowa: Główną grupą docelową, do której kierowane będą przekazy informacyjno-promocyjne w ramach kampanii telewizyjnej i internetowej są turyści. Większość działań zaplanowanych w projekcie ma na celu promocję pogranicza polsko-słowackiego, jak obszaru o wyjątkowych walorach turystycznych. Treść przekazów i dobór kanałów dystrybucji materiałów promocyjnych ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców w różnym wieku, statusie społecznym, miejscu zamieszkania etc. W związku z tym, że miejscowości biorące udział w projekcie są bardzo atrakcyjne dla różnych typów turystów, z każdej grupy wiekowej, dla turystów zarówno indywidualnych, jak i grupowych, to kampania promocyjna będzie uniwersalna. Mimo wszystko można wskazać, że szczególnie pożądaną grupą docelową klientów są osoby w średnim wieku, w tym rodziny z dziećmi, a także klienci zagraniczni.


Interesariusze: Jako interesariuszy w niniejszym projekcie należy wskazać jednostki samorządu terytorialnego (JST), które są bezpośrednim inicjatorem niniejszych działań. Kolejną grupą interesariuszy są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze turystyki, rekreacji i czasu wolnego. Działania realizowane w projekcie dotyczą m.in. ich działalności i pośrednio także ich oferta będzie promowana, jako część infrastruktury turystycznej miejscowości. Oferta prezentowana przez lokalne firmy zwiększa atrakcyjność całej miejscowości. Interesariuszami realizowanych działań są lokalni artyści, muzycy, rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich etc., którzy będą uczestnikami festiwali i którzy będą prezentowali swój dorobek m.in. kulturalny.


Obszar realizacji projektu: Gmina Krynica-Zdrój, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Czarny Dunjec, Miasto Sabinov


Szacowany budżet projektu: 873 000 EUR


Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2024 r. – 30.06.2026 r. Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii: od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r. poprzez formularz znajdujący się poniżej, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Fundacji Rozwoju Regionów: Fundacja Rozwoju Regionów, ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz


Kontakt w sprawie partycypacji:
• po polskiej stronie Edyta Batkowska, tel. +48 735-205-144, e-mail: edyta.batkowska@f-rr.org
• po słowackiej stronie Mgr. Pavol Molnár, tel. +421 051 4880 42, e-mail: pavol.molnar@sabinov.sk


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

powrót na górę strony wróć na górę