x

Obwieszczenie o terminach i zmianie miejsca polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2022-2023 Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Targu

2023-01-05
< wróć

Znak sprawy: OŚ.6150.13.2022.JM                                                               Czarny Dunajec, dnia: 2023-01-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje o planowanym terminie i zmianie miejsca polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2022/2023 Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SZARAK” w Nowym Targu – sezon 2022/2023

L.p.

Data

Miejsce zbiórki

Godz.

Gatunek zwierzyny

Nazwa łowiska

Prowadzący polowanie

1

05.11.2022

Polowanie Hubertowskie

Ludźmierz II staw

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny, tchórze

Długopole

Józef Sowa

J. Skupień

2

13.11.2022

Czerwienne
Kapliczka

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny, tchórze

Czerwienne

Krzysztof Maj

3

20.11.2022

Beskid polana pod kapliczką

9.00 – 15.00

Jelenie-łanie i cielęta, sarny, kozy i koźlęta, dziki, lisy, kuny

Żeleźnica

Stanisław
Wojtaszek

4

27.11.2022

Załuczne

9.00 – 15.00

Dziki, sarny, kozy i koźlęta, lisy, kuny, tchórze

Załuczne nad i pod drogą -
Piekielnik

Piotr Wojtaszek

5

04.12.2022

Szkoła Stare Bystre

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny, tchórze

Maruszyna Górna

Kopuły

Konrad Kos

6

11.12.2022

Długopole poletko

9.00 – 15.00

Jelenie-łanie i cielęta, sarny, kozy i koźlęta, dziki, lisy, kuny

Długopole

Józef Sowa

J. Skupień

7

18.12.2022

Bory Dunajeckie Trzcina

9.00 – 15.00

Jelenie-łanie i cielęta, dziki, lisy, kuny

Bory Dunajeckie

Wojciech
Klimowski

8

24.12.2022

Polowanie Wigilijne

Pasieka Zaskale Mostek

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny

Sośnina Mała
i Wielka

Andrzej Kos

9

31.12.2022

Polowanie

Sylwestrowe

Domańska
Kapliczka

9.00 – 15.00

Dziki, sarny, kozy i koźlęta, lisy, kuny

Domańska Sośnina
Dunajecka

Adam Dul

10

07.01.2023

Łysanka
Maruszyna Dolna

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny

Maruszyna Dolna

Konrad Kos

11

08.01.2023

Bory Dunajeckie Trzcina

9.00 – 15.00

Dziki, lisy, kuny

Pieniążkowice

Józef Sowa

J. Skupień

12

14.01.2023

Pieniążkowice koło cmentarza

9.00 – 15.00

Jelenie-łanie i cielęta, sarny, kozy i koźlęta, dziki, lisy, kuny

Pieniążkowice

Wojciech Klimowski

13

15.01.2023

Beskid polana pod kapliczką

9.00 – 15.00

Jelenie-łanie i cielęta, sarny, kozy i koźlęta, dziki, lisy, kuny

Bory Czarnodunajeckie

Stanisław
Wojtaszek

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach obejmujących łowiska wg powyższej tabeli,  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę