x

Obwieszczenie o terminie o miejscu zbiorowego polowania powiatowego na drapieżniki – dnia 25.02.2023 r. Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu

2023-02-14
< wróć

Znak sprawy: OŚ.6150.1.2023.JB                                                   Czarny Dunajec, dnia: 2023-02-14

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.) informuje
o planowanym terminie i miejscu powiatowego zbiorowego polowania na drapieżniki zaplanowanego na dzień 25.02.2023 r. Koła Łowieckiego „PONOWA” w Nowym Targu na terenie obwodów łowieckiego 206 obejmującego swoim zasięgiem tereny Gminy Czarny Dunajec,  tj. na terenie miejscowości Piekielnik oraz Podszkle .

Plan polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „PONOWA” w Nowym Targu  – dnia 25.02.2023 r.

Lp.

Data

Godz.

Rodzaj zwierzyny

Nr obwodu łowieckiego

Miejscowości z terenu Gminy Czarny Dunajec

1

25.02.2023 r.

8:00 – 15:00

drapieżniki

206

Piekielnik

Podszkle

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach obejmujących łowiska wg powyższej tabeli,  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.


 

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę