x

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu

2023-08-10
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia,

strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu”, o zebraniu dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.                                                         

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (pokój nr 31) przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w  godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 10.08.2023 r. – 23.08.2023 r.


Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę