x

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec

2024-06-04
< wróć

 


                                                                                                                                              OGŁOSZENIE

                                                                                                                BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń planu dotyczących  warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1688), art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec

uchwały Nr XLIX/514/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń planu dotyczących  warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28.06.2024r. w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec:

  • na piśmie - do Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej,

z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz pod adresem: https://czarny-dunajec.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-i-budownictwo

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski                       

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec: https://www.czarny-dunajec.pl/ oraz https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec.

 

powrót na górę strony wróć na górę