x

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

2023-09-15
< wróć

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, z 2022 r. poz. 2705, 2280 i z 2018 r. poz. 1532) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 15 września 2023 r.

1.  Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000033049, NIP: 7352263883, REGON: 491984697.

 

2.  Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały dostępne są w biurze administracji Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec (drugie piętro), telefon kontaktowy 18 265 73 70. Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu - osobistym, w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznym – terminu. Dopuszcza się sporządzanie notatek, fotokopii lub zdjęć udostępnionych materiałów.

 

3.  Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.

 

4.  Wymagane kwalifikacje:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymogi, określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

1)      posiadać wykształcenie wyższe;

2)      posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, w szczególności posiadać znajomość specyfiki funkcjonowania zakładów podstawowej opieki zdrowotnej;

3)      posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)      nie być prawomocnie skazanym/ skazaną za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

 

5.  Dokumenty wymagane od kandydatów:

1)      Kandydaci zgłaszający się do konkursu są obowiązani do złożenia następujących dokumentów:

a)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

b)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

c)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

d)     inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

e)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

f)       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

2)      Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 

3)      Na kopercie z wymaganymi dokumentami kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs
na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu".

 

4)      Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

6.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, przy ul. Józefa Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w terminie do dnia 25 września 2023 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Aplikacje, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w terminie 10 dni od dania upływu terminu zgłaszania kandydatur (pkt 6 powyżej), w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrzenia kandydatur, a także o jego wynikach, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

Data:15.09.2023 r.

 

 

 

 

8.  Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
5) Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania(art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

powrót na górę strony wróć na górę