x

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Dyrektor Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu, wymiar etatu – 1/1

2023-03-29
< wróć

1.      Nazwa i adres jednostki

Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1C

1.      Stanowisko

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu, wymiar etatu – 1/1

1.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne dla kandydata:

1)      posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo: co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo),

2)      posiada obywatelstwo polskie,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5)      nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6)      wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      stan zdrowia pozwala kandydatowi na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

9)      posiada nieposzlakowaną opinię;

10)  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;

11)  uzyska 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów bhp i ppoż. Do rozmowy kwalifikacyjnej niezbędne jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju nowoutworzonego Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu.

 

Wymagania dodatkowe — wymagania pozostałe (fakultatywne) pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1)      znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków,

2)      znajomość aktów prawnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów bhp i ppoż.,

3)      znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,

4)      doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w zakładzie opiekuńczym typu żłobek lub jednostce organizacyjnej o charakterze opiekuńczym lub oświatowym,

5)      spełnienie wymagań określonych dla opiekuna w żłobku,

6)      znajomość obsługi komputera,

7)      prawo jazdy kat. B.

4. Ogólny zakres zadań na stanowisku Dyrektora Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu:

1)      kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością,

3)      prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej żłobka, w tym racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi żłobka, zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych jednostki,

4)      realizacja zadań w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

5)      wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz przyznanymi upoważnieniami w sprawach z zakresu działania żłobka,

6)      nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań żłobka,

7)      zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w żłobku,

8)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno - wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,

9)      prowadzenie procesu rekrutacji personelu żłobka i związanej z tym dokumentacji,

10)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników żłobka oraz dokonywanie wszystkich czynności wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy,

11)  zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi),

12)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań żłobka,

13)  opracowywanie i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy, prognoz w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i innych zadań realizowanych przez żłobek, a także opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

14)  inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych na projekty związane z realizacją zadań żłobka,

15)  współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań jednostki,

16)  zapewnienie ciągłości świadczenia opieki w żłobku,

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      planowany termin zatrudnienia: od dnia 16.05.2023 r.,

2)      miejsce pracy: Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec,
ul. Targowa 1C,

3)      okres zatrudnienia: 6 miesięcy  – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

4)      wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514.

5)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

6)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłacane 26 dnia każdego miesiąca.

 6.     Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty:

1)      Koncepcja funkcjonowania nowoutworzonego  Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu;

2)      list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko Dyrektora Żłobka,

3)      życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia),

6)      kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,

7)      podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie tj.:

a)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      że nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)     że cieszy się nieposzlakowaną opinią i daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

e)      o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 2,

f)       o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

g)      że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

h)      że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

i)        że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 3,

j)        o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych — według wzoru określonego Załącznikiem Nr 4,

k)      o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji — według wzoru określonego Załącznikiem Nr 5,

 Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być podpisane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie – według wzoru określonego w Załączniku nr 6.  Brak zgody może skutkować odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 14a, w terminie do dnia 11.04.2023r. do godziny 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o kolejnym etapie postępowania. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Kandydat stawający do konkursu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zainteresowani będą mogli odebrać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie w/w terminu.

 Przewidywany termin rozpatrzeniu wniosków

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Iwona Wontorczyk – Dyrektor GZO Czarny Dunajec pod numerem telefonu 18 521 36 80.

 


Postanowienia końcowe

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informuję, że:

 

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gmina@czarnydunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 40.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Ewę Smardz-Chlebek, z którą można się skontaktować pisząc na adres: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 26 135 40.

3.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dotyczy danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. przepisami szczególnymi, min.: ustawą Kodeks pracy, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

4.      Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, rozpatrzenia oferty  w konkursie.

5.       Podanie określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie kandydatury.

6.       Posiada Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, natomiast w zakresie, w którym podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9.      W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania[1]

10.   Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U z 2011 r. nr 27 poz. 140), dla kategorii archiwalnej B-5.

11.   Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U z 2011 r. nr 27 poz. 140), dla kategorii archiwalnej B-5.

 

 

 

 

 

 

 

 [1] * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

powrót na górę strony wróć na górę