x

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czarnym Dunajcu

2023-09-07
< wróć

§1

 

Regulamin określa zasady przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK, odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec

 

§2

 

1.      Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec

2.      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany jest w miejscowości Czarny Dunajec, ul. Nadwodna  na działce o nr ewid. 1914/64.

3.      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest we wtorek, czwartek w godz. od 8.00-13.00, oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8:00-12:00

4.      Dopuszcza się dostarczanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w innym dniu tygodnia, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z pracownikiem Referatu Komunalnego odpowiedzialnego za przyjmowanie odpadów na PSZOK-u.

5.      Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców po telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.

6.      W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo wstrzymane.

7.      O wstrzymaniu przyjmowania odpadów przez PSZOK Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec poinformuje, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec

 

§3

 

Punkt Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

 

§4

 

1. Odpady komunalne dostarczane są przez mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec we własnym zakresie.

2. Warunkiem oddania odpadów komunalnych do PSZOK jest posiadanie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.  Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK zobowiązana jest do wypełnienia formularza ,,Potwierdzenia przekazania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czarnym Dunajcu ’’ oraz okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych zawartych w formularzu.

Dopuszcza się okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarkę odpadami ,informację o opłatach lub kod kreskowy.

 

§5

 

1.      W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1)        papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe   z tektury);

2)        metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe);

3)        szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła);

4)        meble i inne odpady wielkogabarytowe do 1 tony na rok;

5)        zużyte opony do 8 sztuk na rok;

6)        odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 tony na rok;

7)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8)        zużyte baterie i akumulatory;

9)        przeterminowane leki;

10)    chemikalia (zużyte farby i lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.);

11)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2.      Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK muszą być posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.

3.      Odpady w postaci ciekłej lub wymagającej opakowania jednostkowego muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną etykietę, która umożliwiałaby identyfikację odpadu w chwili zgłoszenia.

4.      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.

5.      Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

 

§6

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów:

1)      innych niż wymienione w § 5 ust. 1 niniejszego zarządzenia,

2)      niemożliwych do zidentyfikowania,

3)      nieprawidłowo zabezpieczonych ( w uszkodzonych lub nieszczelnych opakowaniach)

4)      powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§7

 

1.      Osoby przebywające na terenie PSZOK, obowiązane są do przestrzegania regulaminu PSZOK.

2.      W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje ich dostawca.

4.      Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

powrót na górę strony wróć na górę