x

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2023

2024-05-20
< wróć

Czarny Dunajec, 15.05.2024r.

                    

 

Sprawozdanie

 

z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec

za rok 2023.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji.

 

W roku 2023 przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1)         krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej.

2)         organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,

3)         organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4)         uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych,

oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w Umowie, zleceniobiorcy (t.j. organizacje pozarządowe) byli zobowiązani wykorzystać do dnia 31 grudnia 2023r. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.

Realizacja powyższych zadań publicznych była zlecona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albozgodnie z art. 28 ustawy o sporcie.

          Zadania zostały określone szczegółowo w ofertach i wnioskach złożonych przez Zleceniobiorców z uwzględnieniem aktualizacji  harmonogramów i  kosztorysów będących załącznikami do umów.

 

Organizacje pozarządowe zobowiązały się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskały i na warunkach określonych umowami.

 

Zleceniobiorcy byli zobowiązani  zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego oraz byli zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie był równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż  30 %.

 

Zleceniobiorcy zobowiązali się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU:

1.Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogły składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu.

Nie został złożony ani jeden wniosek dotyczący uwag na temat sposobu realizacji programu.

2.Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku są informacje dotyczące
w szczególności:

1) liczby ogłoszonych konkursów; - ogłoszono 2 konkursy:

- Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2023 r. w zakresie kultury pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

- Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”,

 

2) liczby ofert, które wpłynęły w ramach konkursów;

 

Wpłynęło 16 wniosków na Konkurs nr 1/2023 w zakresie kultury oraz20 ofert na Konkurs nr 1/2022 w zakresie sportu,

 

   3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

 

Podpisano łącznie 34 umowy na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2023 r. w zakresie kultury pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”  oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

4)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

 

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2023 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), a w tym: na realizację zadań w zakresie kultury – 300.000,00 zł, na realizację zadań w zakresie sportu – 300.000,00 zł)

 

 

 

 

 

 

 

Cz. I

Konkurs nr 1/2023na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie kultury pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

 

 

Zarządzeniem Nr 5/2023Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajecz dnia  3stycznia 2023r.został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2023 na realizację zadań publicznych zleconychprzez Gminę Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie kultury pod nazwą:„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwanarodowego”,

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

1. ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

17000,00

2. ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

21000,00

3. ODDZIAŁ ZP CICHE

 

22000,00

4. ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

 

21000,00

5. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

 

21000,00

6. ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

13000,00

7. ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

21000,00

8. ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

13000,00

9. ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

16000,00

11. ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

15000,00

12. ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

16000,00

13. ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

16000,00

14. ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

15000,00

15. ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

 

13000,00

16. OSP CZARNY DUNAJEC

 

47000,00

17. ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,w 2023r. przedstawia poniższa tabela:

 

LP

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANIA Z BUDŻETU GMINY

WYDATKI

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD

OSOBOWY

1

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

17000,00

 

16879,00

 

0,00

 

3750,00

 

121,00

2

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

21000,00

 

 

21000,00

 

 

45,97

 

3000,00

 

0,00

3

ODDZIAŁ ZP CICHE

 

22000,00

 

 

22000,00

 

 

1740,00

 

2700,00

 

0,00

4

ODDZIAŁ ZP PODSZKLE

 

21000,00

 

 

21000,00

 

 

339,00

 

4500,00

 

0,00

5

ODDZIAŁ ZP CZARNY DUNAJEC

 

21000,00

 

 

21000,00

 

 

23,17

 

7500,00

 

0,00

6

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

13000,00

 

13000,00

 

46,00

 

2400,00

 

0,00

 

7

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

21000,00

 

 

21000,00

 

 

100,00

 

3000,00

 

0,00

 

8

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

0,00

 

3000,00

 

0,00

 

9

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

16000,00

 

 

16000,00

 

 

0,00

 

2400,00

 

 

0,00

10

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

15000,00

 

 

15000,00

 

 

1210,00

 

2250,00

 

0,00

11

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

16000,00

 

 

16000,00

 

 

0,00

 

3000,00

 

 

0,00

12

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

16000,00

 

 

16000,00

 

 

0,00

 

2400,00

 

 

0,00

13

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

15000,00

 

 

15000,00

 

 

0,00

 

1800,00

 

0,00

14

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

13000,00

13000,00

0,00

2000,00

0,00

 

15

 

OSP CZARNY DUNAJEC

 

47000,00

 

 

47000,00

 

 

217,00

 

6000,00

 

0,00

16

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

13000,00

 

 

13000,00

 

 

13,00

 

2100,00

 

0,00

 

 

RAZEM

 

300000,00

 

299879,00

 

3734,14

 

51800,00

 

121,00

 

 

 

Wydatki poniesione  na wykonanie zadania „Krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz,,Krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej”  w Gminie Czarny Dunajec wyniosły303.613,14 zł.(w 2022 – 251.139,81 zł,w 2021 – 254.375,74 zł, w 2020 – 256.583,75 zł, w 2019r. - 253.607,06 zł,)z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 99,95% środków finansowych (w 2022 – 98,78%w 2021 – 98,28%w 2020 – 98,43%, w 2019r. – 98,58%,) pozostałe to środki własne będącewkładem osobowymniefinansowymczyli pracą społeczną członków organizacji pozarządowych.

 

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:

Rok 2019 – kwota 250.000 złotych

Rok 2020 – kwota 250.000 złotych

Rok 2021 – kwota 250.000 złotych

Rok 2022 – kwota 250.000 złotych

Rok 2023 – kwota 300.000 złotych

 

Konkurs ofert nr 1/2023

Wydatkowanie środków z dotacji:

l.p

Nazwa organizacji

instruktorzy

Stroje + instrumenty

transport

inne

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

1.

O. ZP CICHE

12000,00

55

5065,00

23

0,00

0

4935,00

22

2.

O.ZP CHOCHOŁÓW

14240,00

89

1760,00

11

0,00

0

0,00

0

3.

O. ZP MIĘTUSTWO

19000,00

90

 2000,00

10

0,00

0

0,00

0

4.

O. ZP RATUŁÓW

12000,00

57

2260,03

11

0,00

0

6739,97

32

5.

O. ZP ODROWĄŻ

14000,00

87,5

1200,00

 7,5

800,00

5

0,00

0

6.

O. ZP STARE BYSTRE

13000,00

  87

1250,00

 8

0,00

0

0,00

0

7.

O. ZP WRÓBLÓWKA

13000,00

100

0,00

0

0,00

0

0,00

0

8.

ZP O. GÓRALI PODHALAŃSKICH CZARNY DUNAJEC

19500,00

93

0,00

  6

0,00

0

  1500,00

 7

9.

O.ZP CZERWIENNE

  13000,00

100

0,00

 0

0,00

0

0,00

0

10.

 ZP O. GÓRALI ORAWSKICH PODSZKLE

  12000,00

57

9000,00

43

0,00

0

0,00

0

 

11.

 

O. ZP PIENIĄŻKOWICE

 

   14000,00

 

88

 

 2000,00

 

12

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0

12.

O. ZP ZAŁUCZNE

13000,00

100

0,00

0

0,00

0

0,00

0

13.

O. ZP DZIAŁ

13000,00

100

0,00

0

0,00

0

0,00

0

14.

O. ZP PIEKIELNIK

15000,00

100

0,00

0

0,00

0

0,00

0

15.

O. ZP PODCZERWONE – KONIÓWKA

17000,00

 100

      0,00

0

0,00

0

0,00

0

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

36000,00

77

11000,00

23

0,00

0

0,00

0

Razem

249740,00

83

35535,03

12

   800,00

0

13174,97

4

 

 

 

 

Nauka tańca , śpiewu,  gry na instrumentach

 

 

l.p.

 

Nazwa organizacji

 

zajęcia

 

 

Ilość prób w tygodniu/

czas

 

Ilość dzieci objętych nauką

1.

 

 

O ZP CICHE

 

Taniec, śpiew

1x / 4h

95

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

14

2.

O ZP CHOCHOŁÓW

 

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

25

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

  9

3.

O ZP MIĘTUSTWO

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

54

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

14

4.

O ZP RATUŁÓW

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

50

 

Gra na instrumentach

1x/2h

7

5

O ZP ODROWĄŻ

 

Taniec, śpiew

2x / 2h

 

47

 

Gra na instrumentach

1x / 2,5h

10

6.

O ZP  STARE BYSTRE

 

Taniec, śpiew

1x / 2h

 

30

 

Gra na instrumentach

1x / 3h

7

7.

O ZP WRÓBLÓWKA

 

Taniec, śpiew

1x /2h

12

 

Gra na instrumentach

1x /2h

4

8.

O ZP GÓRALI PODHALAŃSKICH

CZARNY DUNAJEC

Taniec, śpiew

 

1x /2h

37

  Gra na instrumentach

 

2x/1,5

10

9.

O ZP CZERWIENNE

 

Taniec, śpiew

 

1x/2h

30

 

Gra na instrumentach

1x/2h     

9

10.

O ZP PODSZKLE

 

Taniec, śpiew

1x /2h

40

 

Gra na instrumentach

1x /2h

16

11.

O ZP PIENIĄŻKOWICE

Taniec, śpiew

2x /2h

   33

Gra na instrumentach

 

1x /2h

10

12.

O ZP ZAŁUCZNE

Taniec, śpiew

1x /2h

 

44

 

Gra na instrumentach

 

1x /2h

8

13.

O ZP DZIAŁ

 

Taniec, śpiew

1x /2h

 

25

 

Gra na instrumentach

1x /2h

10

14.

O ZP PIEKIELNIK

Taniec, śpiew

1x /2h

 

40

Gra na instrumentach

 

1x / 2h

12

15.

O ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

Taniec, śpiew

2x/2h

46

Gra na instrumentach

1x/2h

14

16.

OSP CZARNY DUNAJEC

Gra na instrumentach

2 x /2h dzieci

2x/2h orkiestra

11

30

Razem

803

 

 

Najważniejsze działania i ich rezultaty realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe:

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU

 

Udział w konkursach ogólnopolskich:

1.      Pastuszkowe Kolędowanie – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – Podegrodzie:

II miejsce Herody grupa młodzieżowa z Zespołu „Serdocki”

III miejsce grupa dziecięca Szopka z lalkami z Zespołu „Serdocki”

2.      Przegląd kolęd i pastorałek : Pastorałka Żywiecka 2023

Złota Gwiazda Betlejemska –  kategoria  dziecięca Zespół „Serdocki”

Srebrna Gwiazda Betlejemska – solistka kategoria dziecięca

Udział w  konkursach regionalnych:

1.      VII Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych  „Orawski Zbyrcok” – Jabłonka;

1)      III miejsce – muzyka „Mali Pośklanie”

2)      Wyróżnienie  - solistka kategoria dziecięca

3)      II miejsce – solistka kategoria dorosłych.

2.      XVIII Papieska Majówka na Bachledówce Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej – Czerwienne;

1)      III miejsce – kategoria dziecięca Zespół „Serdocki”

2)       II miejsce – solistka (kategoria dorosłych).

3.      XLVII Gminne Eliminacje Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka;

1)       wyróżnienie – kategoria I recytatorzy.

4.      Udział w IV Wieczornicy z Wyszyńskim  na Bachledówce – Czerwienne.

5.      XXIII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych – Czarny Dunajec;

1)      I miejsce grupa dziecięca Szopka z lalkami z Zespołu „Serdocki”

II miejsce Herody grupa młodzieżowa z Zespołu „Serdocki”.

6.      Orawski Przegląd grup Kolędniczych w Lipnicy Wielkiej:

II miejsce Herody grupa młodzieżowa z Zespołu „Serdocki”.

Ponadto braliśmy udział:

1.      Organizacja Drogi Krzyżowej przez wieś Podszkle.

2.      Oprawa Mszy św. - Wielkanoc – Podszkle.

3.      Oprawa Mszy św. – odpust parafialny – Podszkle.

4.      Czuwanie modlitewne w Ludźmierzu delegacja ze sztandarem.

5.      Oprawa Mszy św. –  Boże Narodzenie – Podszkle.

6.      Udział delegacji i pocztu sztandarowego na święconym Zarządu Głównego ZP w Rabce Zdroju.

7.      Udział delegacji ze sztandarem w wydarzeniu Równoj Ku Górze na Bachledówce.

8.      Udział delegacji i pocztu sztandarowego w uroczystościach odpustowych w Derenku na Węgrach.

9.      Udział w LIII Zjeździe Podhalan w Jabłonce.

10.  Udział w LIV Zjeździe Podhalan Na Bachledówce.

Dzieci brały udział w  konkursach, koncertach. Działania prowadzono także poprzez współorganizację uroczystości szkolnych i parafialnych.

Zadanie polegało na nauce tańca, śpiewu, zabaw, tradycji, zwyczajów, obrzędów charakterystycznych dla folkloru orawskiego.

W tym roku działalność skupiła się  na „Ludowych inspiracjach”. Podczas spotkań uczestnicy  zapoznali się z różnorodnymi narzędziami plastycznymi i technikami rękodzielniczymi. Zajęcia zawierały  elementy  malowania na szkle, tkaninach, drewnie,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na orawskie weselne talorki. Zajęcia skierowane były przede wszystkim do dzieci, odbywały się w szkole. Warsztaty dla starszych będą kontynuowane w roku 2024 z uwagi na późny wpis do KRS nowych władz oraz związane z tym późne uruchomienie środków na rachunku bankowym. W dalszym ciągu pracowano z grupą kolędniczą  „Z szopką”. Co tygodniowe spotkania podniosły umiejętności tańca, śpiewu, gry na instrumentach ludowych wśród członków zespołu.

Zakupione stroje pozwolą na jednoznaczne wskazanie części Orawy z której się członkowie zespołu się wywodzą i zostaną trwałym elementem wyposażenia, co pozwoli na wykorzystywanie ich przez kilka lat. Wzmianki w mediach  oraz  zdobyte nagrody  i wyróżnienia są  trwałym rezultatem podjętych działań. Poprzez podjęte działania  członkowie zespołu  mogli  atrakcyjnie spędzać wolny czas, nauczyć się szacunku dla osiągnięć przodków, docenić więzy międzypokoleniowe i regionalne. Przyczyniło się to również  do wzrostu świadomości  kulturowej i historycznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi.

Nastąpiła promocja miejsca zamieszkania oraz była kontynuowana jedyna forma organizacji życia kulturalnego w społeczności lokalnej. Zadanie  pomogło wskazać drogę do odnalezienia swojego miejsca  a także przyczyniło się do zachowania ciągłości kultury i wartości przekazywanych  z pokolenia na pokolenie. W wyniku realizacji planowanego zadania publicznego nastąpiło świadome i aktywne uczestnictwo członków zespołu i Związku Podhalan Oddziału Górali Orawskich w życiu wspólnoty lokalnej, zachowaniu i poszanowaniu tradycji przodków oraz wymiana doświadczeń z innymi regionami. Oprócz tego nastąpiło połączenie zabawy z nauką  i nawyków zdrowego stylu życia.

 

 

 

ORKIESTRA OSP CZARNY DUNAJEC

 

Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych

Orkiestra uświetniała wszystkie ważne święta kościelne, strażackie oraz gminne w , takie jak:

-     Wielkanoc

-     Boże Ciało

-     Odpust Parafialny

-        Dzień Strażaka

-        Dni Miasta Czarny Dunajec

-        Poświęcenie wozu strażackiego w Koniówce

-        Poświęcenie wozu strażackiego w Ratułowie Dolnym

-        Poświęcenie wozu strażackiego w Czerwiennym Górnym

-        Święto Niepodległości– 11 Listopada

-        Boże Narodzenie

-   Pogrzeby strażaków oraz zasłużonych osobistości związanych z gminą, a także uroczystości strażackie kościelne  i inne w sąsiadujących miejscowościach.

Wyjazdy, koncerty, wydarzenia festiwale :

-      Orkiestra zorganizowała oraz wykonała (6 go stycznia) wraz zaproszonymi gośćmi koncert świąteczny w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu,

 

-       Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych na którym zdobyła 3 miejsce

 

-      Przemarsz oraz Koncert w podczas obchodów Dni Miasta Czarny Dunajec.

 

-      Warsztaty muzyczne w ramach projektu „małopolskie orkiestry dęte”

 

-      Koncert Andrzejkowy  w Sali widowiskowej CkiP czarny Dunajec.

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ STARE BYSTRE

 

Zespół „Turnie” wziął udział w następujących konkursach oraz przeglądach na terenie gminy Czarny Dunajec organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec:

XXXV Przeziyracka Młodych Tonecników i Śpiywoków Góralskich 7-8.10.2023 r.

-XXXVIII Muzykowanie Na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu 15-16 kwietnia 2023

- Majówka papieska na Bachledówce

Osiągnięcia:

Dziewczęta z zespołu Turnie podczas Muzykowania na duchowa nutę otrzymały wyróżnienie w kat. 3

Oliwia Harbut – 3 miejsce śpiew solowy kat. 2.

 

Majówka Papieska:

Oliwia Harbut – 1 miejsce śpiew solowy

Dziewczęta – 1 miejsce grupa śpiewacza

 

Przezieracka Młodych Tonecników.

3 miejsce solówka Oliwia Harbut i Tomasz Kowalczyk

wyróżnienie Oliwia Harbut śpiew solowy

Zespół brał udział w Dożynkach parafialnych w Rogoźniku oraz w dożynkach w Starem Bystrem.

 

Udział w imprezach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich

Udział w imprezach związkowych i religijnych na terenie powiatu nowotarskiego i innych

- udział w dożynkach parafialnych w Rogoźniku

- udział w uroczystościach odpustowych w parafii w Rogoźniku

- udział w Gminnych Dożynkach – ,,Hołdymas” - Chochołów

- udział w dożynkach Podhalańskich w Ludźmierzu

- udział w Rekolekcjach Góralskich

- udział w III Pasterce Gminnej Oddziałów Związków Podhalan w Czarnym Dunajcu.

- udział w pochodach ze sztandarem.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ODROWĄŻ

 

Szczegółowy spis zrealizowanych zadań:

28.01- spotkanie opłatkowe

29.01 - obchody 80 rocznicy śmierci Małgorzaty Jachymiak

29.01 – koncert kolęd w Kościele parafialnym w Odrowążu

05.03 - IV miejsce Rafała Gawrona w XXXIV otwartych zawodach o puchar przechodni (w slalomie gigancie)

02.04 – droga krzyżowa prowadzona przez Związek Podhalan i zespół „Odrowązianie”

07.04 – adoracja przy grobie Pana Jezusa w kościele parafialnym

08.04 – adoracja górali oraz dzieci z zespołu przy grobie

15-16.04 – udział w XXXVII Muzykowaniu na Duchową Nutę

I miejsce zdobyła grupa śpiewacza w składzie: Anna Wasilewska,Justyna Polaczek, Emilia Gal, Aleksandra Peregrym-Bodzioch, Aleksandra Stoch

III - Aleksandra Stoch

07.05 - XIX konkurs Papieski Majówka na Bachledówce

            II miejsce: Aleksandra Stoch (kat. młodzieżowa)

            Wyróżnienie: Maria Bobak (kat. dziecięca)

18.06 - 60-lecie kapłaństwa ks. Prałata Jana Bielańskiego w Krakowie

13.07 - udział w 57 Sabałowych Bajaniach

            I miejsce zdobyła grupa śpiewacza w składzie: Ania Wasilewska, Justyna Polaczek, Emilia Gal, Aleksandra Peregrym-Bodzioch. Aleksandra Stoch

24.07 – góralska oprawa mszy świętej na odpuście w Odrowążu + obchody 60-lecia kapłaństwa ks. Prałata Jana Bielańskiego

14.08 – udział w koncercie „Równoj ku górze” ku pamięci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego – udział Aleksandra Peregrym-Bodzioch oraz Aleksandra Stoch

20.08 – msza święta na Szlaku Papieski w Odrowążu na Zeleźnicy organizowana przez ZP Odrowąż

21.08 - wyjazd dzieci z zespołu do Zakopanego na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

27.08 – udział w Dożynkach w Czarnym Dunajcu

16.10 – XXXIV Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiywoków

            II miejsce - Maria Bobak

            III miejsce - Aleksandra Stoch

08.11 – występ na XI powiatowym konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża

            Wyróżnienie: Julia Hosana, Marta Chlebek, Karolina Dusza

24.12 – góralska oprawa pasterki w kościele w Odrowążu

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ  CICHE

W roku 2023r. zespół „Krzesany” pod patronatem Związku Podhalan oddział Ciche brał                            udział w  następujących przedsięwzięciach, konkursach i występach:

·         22.01.2023r.- przedstawienie z szopką i kolędnikami w kościele parafialnym p.w.świętego Józefa Robotnika w Cichem

·         25.01.2023 r.-XXIII Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych w Czarnym Dunajcu-I miejsce grupa kolędnicza

 • 21.02.2023r.-177 rocznica wybuchu Powstania Chochołowskiego- inscenizacja w Szkole Podstawowej w Chochołowie

·         23.03.2023r. -występ podczas uroczystej Gali Finałowej IX Podhalańskiej Edycji Konkursu" Góralskie Cytanie", organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz Technikum w Czarnym Dunajcu SPSK

·         15-16.04.2023r.- Udział zespołu „Krzesany” w XXXVIII Muzykowaniu na Duchową Nutę.

               - w kategorii dziecięcej-śpiewacy soliści – wyróżnienie Maria Skóbel

·         1.05.2023r.-oprawa muzyczna podczas odpustu w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Robotnika

·         7.05.2023r.-Udział zespołu „Krzesany” w Papieskiej Majówce w Czerwiennem .Grupa śpiewacza zdobyła w kategorii młodzieżowej I miejsce.

·         10.06.2023r. – Udział grupy śpiewaczej zespołu „Krzesany” w Koncercie „IV Wieczornicaz Wyszyńskim” na Bachledówce.

·         22 .VII 2023r.- występ podczas obchodów stulecia OSP w Zubrzycy Dolnej.

 • 30 VII. 2023r.- występ w Witowie podczas obchodów XXII Witowiańskiej Watry.

               W ramach Tatrzańskich Wici.

·         11.08.2023r. -XIV Europejskie Targi Produktów Regionalnych-występ zespołu na Równi Krupowej       w Zakopanem.

·         14.08.2023r. Oratorium Bachledowiańskie „Równoj ku Górze” w Czerwiennem z udziałem członków zespołu „Krzesany”.

·         15 .08.2023r. XXII Tatrzańskie Wici - Dolina Chochołowska na Siwej Polanie  występ zespołu .

·         27.08.2023r.- udział przedstawicieli ZP/oddział w Cichem  w Holdymasie w Czarnym Dunajcu. Konkurs na tradycyjny moskol i prezentacja potraw regionalnych.

·         7-8.10.2023r.- XXXV Przeziyracka Młodych Toniecków i Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu. - w popisie tańca solowego w kategorii trzeciej Adrian Mrugała i Marysia Skóbel zdobyli I  miejsce,

- w śpiewie solowym w kategorii drugiej Marysia Skóbel otrzymała II miejsce,

- w kategorii  pierwszej w śpiewie solowym Miejsce  otrzymał Michał Obrochta ,

                  - w tańcu solowym Adrian Mrugała i Maria Skóbel, otrzymali w kategorii trzecie I

miejsce.

-  I miejsce  chłopców w konkursie tańca zbójnickiego kategorii II

 

 • 12 .X.2023r.- występ  dla gości z Janowa Lubelskiego -członków Klubu Seniora

·         11.XI.2023r.- widowisko patriotyczne z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym p/w.świętego Józefa Robotnika w Cichem

·         17-19.XI.2023r. obóż szkoleniowy w ośrodku szkolno- wypoczynkowym "Pod Durbaszką" w Szczawnicy-Jaworki.

·         8.12.2023r. -udział grupy śpiewaczej w nagraniu koncertu kolęd dla TV Polsat na Bachledówce.

·         24.12.2023r. -Oprawa muzyczna Pasterki w Cichem.

·         25.12.2023r. -Oprawa muzyczna Mszy św. w Boże Narodzenie w Cichem

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

Działania mają na celu zachowanie kultury poprzez obcowanie z gwarą, muzyką góralską, nauką starych przyśpiewek, okolicznościowych piosenek góralskich, przypomnienie dawnych obyczajów góralskich.

 

Zarówno dzieci jak i dorośli należący do stowarzyszenia brały udział w różnych konkursach, występach, imprezach kulturalnych:

 

06.01.2023 Występ jasełkowy zespołu Śleboda w kościele w Podczerwonem, połączony ze wspólnym kolędowaniem podczas posiadów opłatkowych na remizie OSP w Podczerwonem.

29.01.2023 Występ jasełkowy zespołu Śleboda w remizie OSP w Koniówce, połączony z kolędowaniem podczas posiadów – całość miała charakter charytatywny, podczas posiadów były zbierane datki na operację rączek Filipka Kasperlika – wnuka sołtysa z Koniówki

25.01.2023 Udział zespołu Śleboda w Gminnym konkursie jasełek i grup kolędniczych w Czarnym Dunajcu – zespół zajął 2 miejsce.

02.04.2023 Udział dzieci i młodzieży z Podczerwonego i Koniówki w konkursie palm, współorganizowanym przez Związek Podhalan o. Podczerwone-Koniówka

15.04.2023 udział grupy śpiewaczej „Pocyrwiynianki” i duetu Natalii Strama oraz Justyny Kuli w XXXVIII Muzykowaniu na Duchowom Nutę – duet zdobył wyróżnienie

07.05.2023 Udział duetu Natalii Strama i Justyny Kula w XIV Papieskiej Majówce na Bachledówce

18.06.2023 Występ zespołu Śleboda podczas pikniku rodzinnego w Koniówce, wystąpiła również kapela młodych muzykantów pod przewodnictwem Dawida Motora-Greloka. – Piknik miał charakter charytatywny – cały dochód został przeznaczony na operację rączek Filipka Kasperlika.

25.06.2023 – Udział pocztu sztandarowego w uroczystej Mszy Św. z okazji Dni Miasta Czarnego Dunajca.

30.07.2023 – Występ zespołu Śleboda podczas dorocznego odpustu w Derenku na Węgrzech.

13.08.2022 Występ zespołu Śleboda podczas festynu rodzinnego „PocyrwiyniańskieŚpasy” w Podczerwonem. Wystąpiła również kapela młodych muzyków z zespołu Śleboda – uczniów Dawida Motora-Greloka.

27.08.2023 Udział Oddziału ZP wGminnych Dożynkach „Hołdymas”, poczet sztandarowy, stół regionalny, oraz udział w konkursie na"Najlepszy Moskol”

17.09.2023 Oprawa muzyczna i śpiew dzieci podczas mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem, udział pocztu  sztandarowego.

07.10.2023 Udział zespołu w XXXV Przeziyracce Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich , taniec solowy, śpiew grupowy, taniec zbójnicki – wyróżnienie za śpiew w grupie dziecięcej oraz wyróżnienie za taniec zbójnicki.

11.11.2023 Udział pocztu sztandarowego ZP Podczerwone-Koniówka, oraz członków ZP w Obchodach 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Czarnym Dunajcu.

18.11.2023 Udział zespołu Śleboda w  XXIII Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu –taniec solowy trzech par i taniec zbójnicki – 3 miejsce za taniec zbójnicki.

23.11.2023 Udział członków zespołu Śleboda w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim im. Stanisława Nędzy-Kubińca w Kościelisku, wyróżnienie Natalii Strama oraz Amelii Zięba.

14.12.2023 – Udział członków zespołu Śleboda w Gminnych eliminacjach do finału XLVII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka

19.12.2023- Wspólne kolędowanie dzieci z Zespołu Śleboda połączone z podziękowaniami dla instruktorów.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PIEKIELNIK

 

Zespół góralski brał udział w różnych konkursach, przeglądach, występach góralskich zdobył osiągnięcia w postaci zajmowanych miejsc oraz nagród, wyróżnień i pochwał.

Zwiększenie świadomości kulturowej, zakrzewienie tradycji.

 

Udział zespołu „Piekielnicanie” w wydarzeniach kulturalnych w roku 2023 :

 

06.01.2023r. - udział Zespołu Piekielnicanie w XIII  Koncercie Kolęd i Pastorałek w Piekielniku

14.01.2023 r. - występ Zespołu na opłatku Związku Podhalan Oddział w Piekielniku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekielniku

22.01.2023 r. - Jasełka w wykonaniu Zespołu w kościele parafialnym w Piekielniku

25.01.2023 r. -udział w XXIII Konkursie Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu

 – III miejsce w kategorii gwarowej Zespołu Piekielnicanie

17.03.2023 r. - oprawa Mszy Świętej oraz prowadzenie DrogiKrzyżowej w kościele parafialnym św. Wojciecha w Bulowicach

19.03.2023 r. -oprawa Mszy Świętej i życzenia dla rodaka ks. Józefa z okazji imienin

31.03.2023 r. - prowadzenie Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Piekielniku

02.04.2023 r.- oprawa Mszy Świętej na NiedzielęPalmową oraz XII konkursu palm wielkanocnych w Piekielniku

09.04.2023 r.- udział  w procesji rezurekcyjnej i oprawa Mszy Świętej

14.04.2023 r. - XXXVIII Muzykowanie na Duchową Nutę

Kategoria dziecięca

- śpiewacy soliści II miejsce

Kategoria zespoły śpiewacze

- wyróżnienie – grupa śpiewacza

03.05.2023r.- oprawa Mszy Świętej oraz życzenia z okazji imienin księdza proboszcza Zygmunta i księdza prałata Stanisława

07.05.2023 r.- udział w XX konkursie góralskiej pieśni religijnej Papieska Majówka na Bachledówce

28.05.2023 r.- występ na Pikniku Rodzinnym „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” we Wróblówce

04.06.2023 r. - występ Zespołu na V Piekielnickim Dniu Dziecka

08.06.2023r.-udział w oprawie Mszy Świętej i procesji na Boże Ciało

10.06.2023 r. - udział przedstawicieli zespołu na „IV Wieczornicy z Wyszyńskim” na Bachledówce

25.07.2023r.- oprawa Mszy Świętej na odpuście parafialnym

30.07.2023 r. -występ Zespołu naRodzinnym Festynie w Piekielniku

11.08.2023 r. -czuwanie modlitewne w Ludźmierzu z okazji 60 – lecia koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej

07.10.2023 r. - XXXV PrzeziyrackaMłodychToniecników i Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu

19.11.2023 r.-  udział w XXIII- Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu

10.12.2023 r. - oprawa Mszy Świętej z okazji święta pszczelarzy „Pszczelarski Rój” w Piekielniku

24.12.2023 r.-oprawa Mszy Świętej na pasterce

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU

 

Zespół Góralski Cornodunajcanie działając przy Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu liczy 37 osób. Są to dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Próby tańca i śpiewu Zespołu Góralskiego Cornodunajcanie organizowane były głównie na Sali widowiskowej CKiP Czarny Dunajec .

 

   Podczas prób skupiano się na:

·         nauce śpiewu nut wierchowych,

·         nauce śpiewu nut tzw. duchowych,

·         nauce śpiewu nut do solówek,

·         nauce śpiewu nut do zbója,

·         nauce i doskonaleniu technik tańca góralskiego,

·         nauce gwary podhalańskiej

·         poznawanie starodawnych ubiorów i zwyczajów

·         nauce gry na instrumentach- skrzypcach i basach

 

  W roku 2023 zespół i kapela Cornodunajcanie brał udział w konkursach i imprezach organizowanych  na terenie Podhala:

1.      6 stycznia kolędowanie z orkiestrą OSP w kościele w Czarnym Dunajcu

2.      15 stycznia kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

3.      15 stycznia kolędowanie w Domu Seniora w Czarnym Dunajcu

4.      22 stycznia kolędowanie oraz oprawa mszy przez dzieci z zespołu i kapeli Cornodunajcanie o błogosławieństwo dla mieszkańców Miasta Czarny Dunajec

5.      27 styczeń wyjazd dziewczynek z zespołu i kierowniczki na  kolędowanie do Łącka z posłem Janem Dudą i Lachami.

6.      28 styczeń oprawa mszy opłatkowej Związku Podhalan, występ na opłatku.

7.      31 styczeń wyjazd dziewczynek z zespołu razem z kierowniczką oraz prezesem Oddziału Związku Podhalan Czarny Dunajec w celu promocji  Oratorium Bachledowiańskiego „Ruwnoj Ku Górze”

- do radia „eM” ,

- do radia „Polskie Radio Katowice”

- gazety Grupa Polska Pres

- telewizji TVP Katowice

8.      26 lutego występ na góralskich posiadach Związku Podhalan Oddział Czarny Dunajec

9.      18 marca warsztaty ozdób wielkanocnych i palm

10.  31 marca dzieci zespołu wraz kapelą uczestniczą w oprawie drogi krzyżowej ulicami Czarnego Dunajca

11.  2 kwietnia niedziela palmowa, dzieci ze zrobionymi  na warsztatach palmami uczestniczą we mszy w kościele w Czarnym Dunajcu, konkurs na najwyższą palmę wygrywa zespół Cornodunajcanie.

12.  5 kwietnia zespół wraz z kapelą i kierowniczką  uczestniczy w potyczkach góralskich w szkole podstawowej w Czarnym Dunajcu.

13.  8 kwietnia udział chłopców z zespołu w obstawie grobu Pańskiego.

14.  15 kwietnia udział w konkusie „Muzykowania na Duchową Nutę  kapeli oraz grup śpiewaczych  Kapela zajęła 2  miejsce w kategorii muzyk dziecięcych

Grupa śpiewacza dziewczynek  zdobyła 2miejsce

15.  29 kwietnia występ zespołu w Jasienicy na Jubileuszu ks. Kapelana Marka Fita, zespół i kapela Cornodunajcanie oprawa mszy jubileuszowej w Jasienicy,

16.  1 maj -majówka w ogrodzie – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z zespołu na wspólnym majówkowym grillowaniu .

17.  7 maj udział dziewczynek z zespołu w Papieskiej Majówce na Bachledówce 2022, zdobycie  wyróżnienia

18.  28 maja Zespół Cornodunajcanie gościnnie wystąpił w Ochotnicy Górnej na pikniku rodzinnym.

19.  4 czerwiec oprawa mszy odpustowej przez dzieci z zespołu i kapeli Cornodunajcnie.

20.  5 czerwiec zespół z kapelą i kierownikiem prowadzili dzień regionalizmu w szkole podstawowej w Czarnym Dunajcu

21.  5 czerwca  kapela Cornodunajcanie przygrywała biegaczom z różnych zakątków świata biorącym udział w biegu pokoju

22.  8czerwca oprawa mszy oraz ołtarzu podczas procesji Bożego Ciała ulicami miasta Czarnego Dunajca przez dzieci z zespołu i kapeli Cornodunajcnie

23.  10 czerwca udział w Wieczornica z Wyszyńskim przy Kościele na Bachledówce dzieci i rodziców zespołu Cornodunajcanie

24.  25 czerwca występ zespołu Cornodunajcanie  na Dniach Miasta

25.  21-28  lipca kapela Cornodunajcaniebieże udział w tygodniowych warsztatach Młodych Muzykantów , min. Oprawia mszę na Wiktorówkach.

26.  31 lipca delegacja zespołu Cornodunajanie brała udział w odpuście w Derenku – Węgry.

27.  14 sierpnia udział dziewczynek z zespołu w Oratorium na Bachledówce w plenerowym występie nagraniu TVP1

28.  15 sierpnia Oddział  Związku Podhalan zorganizował Góralski Piknik Rodzinny w Czarnym Dunajcu, w którym to dzieci i rodzice prowadzili zabawy konkursy i występy zespołu i kapeli.

29.  20 sierpnia dzieci z zespołu Cornodunajcanie żegnały odchodzącego z parafii księdza Michała

30.  1-2- 3  września delegacja Związku Podhalan Oddział Czarny Dunajec wraz z delegacją zespołu Cornodunajcanie brała udział w dożynkach powiatowych w Węgorzewie – Pozezdrzu

31.  8 października  udział w :Przeźyracka młodych tonecników i śpywoków w Czarnym Dunajcu

- wyróżnienie za śpiew grupowy w kategorii 1,

- zajęcie 3 miejsca w śpiewie grupowym kategorii 2

- zajęcie 2 miejsca w śpiewie solowym kategorii 2

- Zajęcie 3 miejsca w tańcu solowym w kategorii 3.

32.  9 października występ dziewczynek z zespołu wraz z zespołem Góralpower w Rzeszowie na koncercie dla Jana Pawła II

33.  5 listopad kapela Cornodunajcanie przygrywa na Pierwszych CornodunajeckichZoduskach.

34.  10  listopada kapela wraz z zespołem oprawiała mszę oraz całe uroczystości nadania imienia szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

35.  12 listopada występ dziewczynek z zespołu Cornodunajcanie na koncercie Św. Cecylii w Kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu

36.  19 listopada udział w PrzeźyracceMłodyktonecników w Białym Dunajcu, zdobycie wyróżnień przez wszystkie 3 biorące udział pary z zespołu

37.  8 grudnia dzieci odwiedza Mikołaj dla którego robią przedstawianie kolędnicze

38.  9 grudnia wyjazd integracyjny dzieci z zespołu do Jump Planet.

39.  10 grudnia nagrywanie drugiej części filmu „Ej jako to downiyj nasi dziadkowie dzieciskami byli”

40.  24 grudnia Oprawa Bożonarodzeniowej mszy - pasterki

41.  31 Kolędowanie Zespołu i kapeli wraz z przedstawieniem kolędniczym w kościele parafialnym w Czarnym  Dunajcu

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CHOCHOŁÓW

 

Prowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat własnej tożsamości i kultury wśród dzieci i młodzieży.

Zespół działał przez cały rok i brał udział w następujących imprezach i uroczystościach:

6.01 – IX Orszak Trzech Króli w Chochołowie. Dzieci z zespołu kolędowały po zakończonej Mszy Świętej i wystawiły jasełka.

26.01 – Konkurs recytatorski im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu. Wyróżnienia otrzymali Nadia Skorusa, Józef Tylka i Emilia Stoch

27,01 – Koncert kolęd w Łącku – udział brały przedstawicielki zespołu

26.01 – Opłatek Oddziału w sali - siedzibie w Chochołowie. Zbierano środki na leczenie Filipka Kasperlika z Koniówki.

21.02 - 177 Rocznica Powstania Chochołowskiego, udział w uroczystości

2.04 – Konkurs palm przy kościele w Chochołowie

 

15.04 – „Muzykowanie na Duchową Nutę” w Czarnym Dunajcu, w 2023 roku wystąpił duet Nadia Skorusa i Ania Stoch – dziewczyny otrzymały 2 miejsce, natomiast występująca również grupa śpiewacza 3 miejsce

7.05 – „Majówka na Bachledówce” w Czerwiennem. Wystąpiły dwie grupy, tj. grupa młodsza i grupa starsza

8.05 – imieniny Księdza Proboszcza – życzenia ze śpiewem w kościele

19.05 – XXX Przednówek w Polanach . Wystąpiły solistki Anna Soch i Nadia Skorusa oraz grupa śpiewacza. Ania Stoch zdobyła 3 miejsce i wywalczyła brązowy zbyrcok

17.06 – Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce udział przedstawicielek zespołu.

8. 06 – przygotowanie przez oddział ołtarza na Boże Ciało, na placu szkoły w Chochołowie

27.06 – imieniny Księdza Kanonika i Kapelana Oddziału – życzenia ze śpiewem w kościele

8.07 – Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan, który odbył się w Jabłonce. Udział delegatów z Oddziału

29-30.07 – odpust polonijny na Węgrzech w Derenku, najstarszej polskiej wsi na Węrzech - udział przedstawicieli

oddziału

9.08 – udział przedstawicieli Oddziału i Zespołu :Siumni” w  Nowennie w Ludźmierzu „ Godzina u Gażdźiny” z okazji 60 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Adorację Oddziałów Dzianisz i Chochołów przygotował i prowadził Chochołów

14.08 – Oratorium Bachledowiańskie  „Równoj ku Górze” udział przedstawicielek zespołu i pocztu sztandarowego Oddziału

27.08 – „Hołdymas” który w 2023 roku odbył się w Chochołowie. Oddział  przygotował stół z potrawami regionalnymi, wystąpił Zespół ”Siumni” oraz przedstawicielki oddziału i zespołu włączyły się w organizację pokazu różnorodności stroju góralskiego

17.09 –  udział w obchodach rocznicy 35-lecia Związku Podhalan Oddział w Nowym Bystrym

30.09-1.10 – LIV Zjazd Związku Podhalan , który obradował w Czerwiennem na Bachledówce. Tytuły Zasłużony dla Związku Podhalan otrzymały Józefa Zofia Stalmach i Janina Szczurek

5.10 – XXX Festiwal Papieski Św. Jana Pawła II „Cywilizacja życia” w Białym Dunajcu. Recytatorzy reprezentujący zespół „Siumni” wywalczyli – I miejsce Ania Stoch, III miejsce Nadia Skorusa i III miejsce Józef Tylka. Grupa śpiewacza otrzymała II miejsce

15.10 -  „Przeziyrackamłodyktoniecników i śpiewoków góralskich” w Czarnym Dunajcu. Wystąpiły 2 grupy śpiewacze

17.11 – „Góralskie Rekolekcje”  w Skomielnej Białej udział przedstawicieli oddziału

19.11 – Przegląd młodyktoniecników w Białym Dunajcu.wystąpiły dwie pary taneczne Franciszek Bieniasz i Nadia Skorusa oraz Piotr Czech i Anna Stoch. Piotrek i Ania zostali wyróżnieni (na imprezie nie są przyznawane miejsca tylko wyróżnienia)

28.11 – XXVI Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy-Kubińca w Kościelisku. Związek Podhalan i zespól reprezentowali Nadia Skorusa, która otrzymała I miejsce i  Józef Tylka III miejsce ( klasy VII,VIII) oraz Emilia Stoch II miejsce (klasy I,II)

5.12 – Święto gwary w szkole w Chochołowie, współudział w organizacji imprezy

6 i 7.12 – nagranie kolędowania z Polsatem na Bachledówce w Czerwienne. Udział brały przedstawicielki Oddziału i 

Zespołu. Nagranie zostało wyemitowane przez telewizję w wigilię 24.12.2023r

14.12 – Gminne Eliminacje do Finału XLVII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka – Józef Tylka i Anna Stoch wywalczyli III miejsca, a wyróżnienie Martyna Sarata. Wszyscy reprezentowali oddział i zespół „Siumni”

 

Zakupione zostały stroje dla zespołu ( opasiki i kapelusze )

Członkowie Oddziału pracowali społecznie jako wkład osobowy w realizację zadania:

Opieka  w czasie wyjazdów na konkursy do Czarnego Dunajca, Czerwiennego, Kościeliska, oraz na Oratorium do Czerwiennego. Opieka w czasie uroczystości i występów w Chochołowie (kolędowanie z okazji IX Orszaku Trzech Króli w Kościele w Chochołowie. imieniny Księdza Proboszcza, imieniny Księdza Kanonika, dożynki gminne „Hołdymas”. Prowadzenie spraw finansowych oddziału (wystawianie dokumentów finansowych, przelewów oraz zaksięgowanie zaszłości.

Prowadzone były drobne remonty sali – siedziby oddziału.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ WRÓBLÓWKA

 

Podejmowane działania mają na celu zachowanie tradycji kulturalnych miejscowości i regionu – uczestnictwo w świętach kościelnych w strojach regionalnych, promocję miejsca zamieszkania.

 

Zespół lub jego przedstawiciele występowali i brali udział:

- 04.01.2023 r. - rejonowe eliminacje do 46 finału przeglądu młodych recytatorów i gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia

Florka w Nowym Targu - Laura Skawiniak I miejsce i Aleksandra Grela I miejsce,

- 08.01.2023 r. - oprawa mszy, jasełka i kolędowanie we Wróblówce,

- 26.01.2023 r. - 46 wojewódzki przegląd młodych recytatorów i gawędziarzy w Białym Dunajcu,

- 31.03.2023 r. - oprawa Drogi Krzyżowej w Czarnym Dunajcu - Stacja III,

- 16.04.2023 r. - muzykowanie na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu,

- 07.05.2023 r. - Papieska Majówka na Bachledowce - Agnieszka Mąka - I miejsce, Julia Michalak - III miejsce,

- 22.05.2023 r. - nagranie dla Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce,

- 10.06.2023 r. – IV Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce,

- 18.06.2023 r. - oprawa mszy świętej odpustowej we Wróblówce,

- 09.07.2023 r. - Piknik Rodzinny we Wróblówce,

- 27.08.2023 r. - XXXIII Gminne Dożynki Hołdymas 2023 – sztandar ZP Oddział Wróblówka i stół regionalny,

- 10.09.2023 r. - Hołdymas we Wróblówce - oprawa mszy świętej,

- 05.10.2023 r. - Festiwal Papieski w Białym Dunajcu - Agnieszka Mąka- Grand Prix, Julia Michalak - II miejsce, Aleksandra Grela - III miejsce,

- 07-08.10.2023 r. - XXXV Przeziyracka Młodych Toniecników i Spiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu – AgnieszkaMąka- II miejsce,

- 28.10.2023 r. - II Przegląd Pieśni Maryjnych w Rabce,

- 23.11.2023 r. - XXV Międzygminny konkurs recytatorski im Stanisława Nędzy Kubińca w Kościelisku,

- 14.12.2023 r. - gminne eliminacje do 47 finału przeglądu młodych recytatorów i gawędziarzy im Andrzeja Skupnia

Florka w Czarnym Dunajcu,

- grudzień 2023 r. - nagranie zgłoszeń na XXIX Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2024,

- 26.12.2023 r. - oprawa mszy świętej i kolędowanie w kościele.

Kwota dotacji została przeznaczona na wykwalifikowaną kadrę instruktorów

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ PIENIĄŻKOWICE

 

Dzieci i młodzież stała się ambasadorami folkloru i tradycji kulturowych. Praca w zespole pozwoliła im atrakcyjnie spędzać wolny czas Dzięki dotacji można było zakupić stroje, przez co większa liczba dzieci może brać udział w występach. Poprzez wyjazdy promują swoją wieś i gminę, zachowują szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do prawdziwego stroju góralskiego.

 

Udział w wydarzeniach kulturalnych:

 

·         Charytatywny Koncert kolęd dla Marysi Mastela organizowany przez Związek Podhalan Pieniążkowicach.

 

·         Jasełka w kościele parafialnym  z okazji Dnia babci i Dziadka organizowany przez Związek Podhalan Pieniążkowicach.

 

·         Wytęp z okazji święta oddziału

·         III Wieczornica z Wyszyńskim – radość i dziękczynienie. Koncert na Bachledówce.

·         Góralska oprawa Rezulekcji w Kościele parafialnym w Pieniążkowicach

·         Góralska oprawa mszy odpustowej w Kościele parafialnym w Pieniążkowicach.

 

·         PrzeziyrackaMłodykToniecników I Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu

 

·         XXI konkurs Młodych Toniecników w Białym Dunajcu- wyróżnienie w kategorii 14-16 lat, taniec solowy dla Urszuli Skupień.

·         Góralska oprawa Pasterki i mszy w Boże Narodzenie w Kościele parafialnym w Pieniążkowicach.

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAŁUCZNE

 

Zespół regionalny ,,Sykowni”:

Przeprowadzono 93 prób 2-godzinnyc w Szkole Podstawowej w Załucznem. W próbach uczestniczyło łącznie 14 chłopców i 30 dziewczynki w wieku 4-15 lat. Zespół brał udział w „Muzykowaniu na Duchową Nutę”. Zespół brał udział we wszystkich oprawach uroczystości kościelnych w naszej miejscowości jak: odpust, bierzmowanie, pasterka a także koncert kolęd i  majówka.

 

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ MIĘTUSTWO

 

Poprzez realizację zadania dzieci, młodzież i starsi integrują się ze sobą, ze społecznością wiejską i innymi oddziałami. Podczas takich wyjazdów nawiązują się znajomości i przyjaźnie. Dzieci są obyte ze sceną, akceptują się w każdym środowisku, zdobywają doświadczenia, utrzymują kontakt z innymi zespołami. Zespół promuje swoją gminę, wieś, parafię. Młodzież zachowuje szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do prawdziwego stroju góralskiego, który jest naszą wizytówką.

 

W styczniu dzieci wystąpiły z jasełkami w parafii Miętustwo charytatywnie dla Kacperka z Koniówki. W styczniu zespół wraz z kapelą kolędowali w Odrowążu z dziećmi niepełnosprawnymi oraz na opłatku strażackim w Cichem Dolnem. W czerwcu zespół wyjeżdżał do Sosnowca wraz z kapelą i opiekunami z występem na Dzień Matki i Dziecka. Na 39 muzykowaniu na Duchową Nutę zespół wystąpił: w kat. I grupa śpiewacza zajęła III miejsce, w kat. III solistka zajęła I miejsce Patrycja Molek, w kat. I kapela zajęła I miejsce. W maju na Majówce Papieskiej: kat. I grupa śpiewacza I miejsce, kat.I solistka wyróżnienie Joanna Hyrczyk, kat. III solistka I miejsce Patrycja Molek. Na przeziyracce w Ratułowie grupa śpiewacza w kat. I zajęła II miejsce, w kat. II grupa śpiewacza wyróżnienie, w tańcu solowym kat. I III miejsce Joanna Hyczyki Kamil Hyrczyk. W maju i czerwcu przedstawiciele zespołu śpiewali na wieczornicach poświęconych kard. Stefanowi Wyszyńskiemu na Bachledówce. Mali Miętusianie prowadzili również drogę krzyżową i różaniec w parafii po góralsku.

Związek Podhalan brał udział na terenie wsi oraz ogólnopolskim:

- poświęcenie samochodu OSP Ciche Dolne

– odpust parafialny

– Boże Ciało

– przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów

- wyjazd delegatów ZP na Węgry do Derek u

– HołdymasGminne Dożynki w Chochołowie

- przygotowanie stołu regionalnego na Gminne Dożynki

– dożynki parafialne

- zespół nagrał scenkę (próba góralska) z udziałem P. Juliana Kowalczyka Prezesa Zarządu Głównego oraz członków ZP oddział Miętustwo i kapeli

- delegacja z wieńcem dożynkowym w Ludźmierzu

– Dzień Niepodległości w Czarnym Dunajcu

– posiady związkowe z udziałem ZP Ratułów i Miętustwo

- 35 lecie ZP w Nowem Bystrem

- charytatywne pieczenie ciast dla dzieci chorych – Filipka, Kamilki i Kubusia

- nadanie odznaczeń dla: zasłużony członek ZP: STANISŁAWA MIĘTUS

Zasłużony dla Kultury Góralskiej członkowie ZP: Maria Leja, Władysław Leja, Władysław Takuśki, Władysław Tyrała

- wyjazd delegacji ZP do Budapesztu

- udział w XV rekolekcjach góralskich w Skomielnej Białej

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ RATUŁÓW

 

Działanie ma na celu zapewnienie spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji naszego regionu. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne zadanie, gdyż obserwuje się coraz częściej zanikanie gwary, tańca, śpiewu góralskiego – jego pierwotnej formy, autentyczności. Zadanie przyczyniło się do organizacji życia kulturalnego w społeczności lokalnej.

 

Występy oraz działania, w których zespół „Tatry” brał udział oraz osiągnięcia:

·         Udział XXIII Konkursie MłodykTonecników w Białym Dunajcu;

·         XIX PAPIESKA MAJÓWKA NA BACHLEDÓWCE – III miejsce w kat. Dziecięcej -grupa śpiewacza i wyróżnienie solistka;

·         XXXVIII Muzykowanie na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu – 3miejscesolista w kategorii dziecięcej oraz wyróżnienie;

·         Droga Krzyżowa po góralsku – Kaplica Ratułów;

·         Występ na wręczeniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Czarnym Dunajcu;

·         udział w XXIII Gminnym Konkursie Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu- I miejsce w kat. gwarowej

·         Posiady u Domina  występ na festynie w Ratułowie;

·         Góralska Oprawa Mszy Odpustowej  w Ratułowie w kaplicy;

·         Wieczornica na Bachledówce;

·         Występ jasełkowy podczas opłatków strażackich w OSP Ratułów Górny i Dolny.

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ CZERWIENNE

 

Młodzież i dzieci uczęszczająca na zajęcia wykazywały zainteresowanie kulturą góralską, chętnie przychodziły na próby zespołu góralskiego oraz z zapałem brały udział w konkursach. Swoją postawą godnie reprezentowały Gminę Czarny Dunajec oraz Związek Podhalan oddział  Czerwienne.

 1. Koncertu kolęd w kościele pw. MB Częstochowskiej na Bachledówce.
 2. Drogi Krzyżowej z rozważaniami po góralsku w kościele pw. MB Częstochowskiej na Bachledówce.
 3. Udział w IV Wieczornicy z Kard. Stefanem Wyszyńskim.
 4. Papieskiej Majówki na Bachledówce.
 5. Dnia Regionalnego ,,Góralskie Cytanie ,, w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Czerwiennem.
 6. Opłatek Związku Podhalan Oddział Czerwienne
 7. Wyjazd na międzynarodowy festiwal KOSTOSKI do Macedonii
 8. Uroczystość podniesienia kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce do rangi Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego
 9. Oratorium Bachledowiańskie ku czci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego
 10. III poetyckie zaduszki  pt.,,Idziemy…. Mijamy…Przenikamy”

 

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W DZIALE

 

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 ZP Oddział w Dziale zrealizował następujące zadania:

- Nauka tańca i śpiewu góralskiego – 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla około 25 dzieci;

- Nauka gry na skrzypcach i basach – 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla około 10 dzieci;

- Koncert Kolęd i Pastorałek Góralskich w kościele w Dziale

- Góralska warta przy Bożym Grobie podczas Triduum Paschalnego;

- Oprawa Liturgii Wielkiej Soboty;

- Udział w XXXVIII Muzykowaniu na Duchową Nutę – wyróżnienie dla Muzyki „Dzielanie” w kat. młodzieżowej;

- Oprawa mszy odpustowej w kościele w Dziale;

- Oprawa uroczystości Bożego Ciała;

- Udział w IV Wieczornicy z Wyszyńskim;

- Organizacja zabawy charytatywnej dla Kamilki Gil chorej na SMA;

- Organizacja poczęstunku dla nowotarskiej grupy Góralskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę;

- Udział w Hołdymasie – przygotowanie wieńca, stołu, pomoc w organizacji oprawy mszy świętej w Chochołowie;

- Udział w XXXVI Dożynkach Podhalańskich w Ludźmierzu;

- Udział w Przeziyracce w Czarnym Dunajcu;

- Udział w Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu- wyróżnienie dla pary tanecznej;

- 17. Spotkanie Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie” w Bukowinie Tatrzańskiej - nagroda 1-go stopnia dla muzyki Przemysława Wesołowskiego z Działu;

- Oprawa Pasterki i mszy świątecznych.

Zadania były realizowane z pomocą trojga instruktorów oraz przy wkładzie osobowym członków.

 


 

Cz. II

Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

 

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

 

Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

·          

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

0.00 zł

·          

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

17.000 zł

·          

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Pieniążkowice
34-408 Pieniążkowice

10.000 zł.

·          

PODHALAŃSKI KLUB KARATE
Czerwienne 78

7.000 zł

·          

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245,
34-407 Ciche

2.000 zł

·          

GKS „CZARNI”

 ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

25.000 zł

·          

UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM
Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

12.000 zł.

·          

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

8.000 zł

·          

UKS „ZOGRODY”
Stare Bystre 347, 34-407 Ciche                    

15.000 zł

·          

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

0.00 zł.

·          

PZW OKRĘG NOWY SĄCZ, KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

10.000 zł

·          

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA
Ulica Kamieniec Dolny 41,
34-470 Czarny Dunajec

80.000 zł

·          

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

34-470 Czarny Dunajec,
ul. Parkowa 3

25.000 zł

·          

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRWALECZARNY DUNAJEC

Ul. Tetmajera 41

34-470 Czarny Dunajec

10.000 zł

·          

UKS PIENIĄŻKOWICE

34-408 Odrowąż, Pieniążkowice 142

2.000 zł

·          

KLUB JEŹDZIECKI

CZARNY DUNAJEC

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 92

34-470 Czarny Dunajec

20.000 zł

17.

TOWARZYSTWO SPORTOWE „HARNASIE”

Ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

10.000 zł

18

KS CHOCHOŁÓW

 34-513 Chochołów 184b

45.000 zł

19.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHOCHOŁÓW”

Chochołów 34-513

2.000 zł

 

Uwagi : Odrzucono wniosek PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY ( 34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144 ) - z powodu nie spełnienia warunku przyznania dotacji zgodnie z Rozdz. 2. §4 ust.1 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363)

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 300000,00 zł.

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportuw 2023r. przedstawia poniższa tabela:

 

LP

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

DOTACJA PRZYZNANA Z BUDŻETU GMINY

 

Wydatki

 

Kwota zwrócona do budżetu gminy

Z DOTACJI

ŚR. WŁASNE

WKŁAD OSOBOWY

1

TS Harnasie Czarny Dunajec

10000.00

10000.00

3011,00

19080,00

0,00

2

UKS RATUŁÓW

17000,00

17000,00

0

2000,00

0,00

3

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

10000,00

10000,00

0

2500,00

0,00

4

Podhalański Klub Karate

7000,00

7000,00

7640,00

0,00

0,00

5

UKS „CZERWONE WIERCHY”

2000,00

2000,00

400,00

800,00

0,00

6

GKS „CZARNI”

25000,00

25000,00

38273,79

8000,00

0,00

7

UKS PODCZERWONE

`12000,00

12000,00

0

2000,00

0,00

8

UKS „CICHE”

8000,00

8000,00

6000,00

1200,00

0,00

9

UKS „ZOGRODY”

15000,00

15000,00

2,21

2000,00

0,00

10

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

10000,00

10000,00

2055,49

4500,00

0,00

11

Akademia Piłkarska WISŁA Czarny Dunajec

80000,00

80000,00

180000,00

20000,00

0,00

12

TS CKF Maximus Czarny Dunajec

25000,00

25000,00

9,55

48000,00

0,00

13

UKS PIENIĄŻKOWICE

2000,00

2000,00

0

2000,00

0,00

14

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

10000,00

10000,00

5680,76

0,00

0,00

15

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

20000,00

20000,00

66 741,06

0,00

0,00

16

KS Chochołów

45000,00

45000,00

103114,78

0,00

0,00

17

UKS Chochołów

2000,00

2000,00

0,00

1500,00

0,00

RAZEM

300000,00

300000,00

412928,64

113580,00

0,00

 

 

 

Całość wydatków poniesionych  na wykonanie zadania wyniosła w 2023r. - 826 508,64

( 2022 - 843 487,12,  2021 - 496 861, 79 zł, 2022r. - 308.658,28 zł , w 2019r. – 276.316,57 zł, w 2018r. – 286.090,95 zł, w 2017 r. - 205.523,29 zł, w 2016r. - 206.007,16 zł  w 2015r. - 202.525,48 zł) z czego wykorzystana dotacja zaspokoiła 60,38 %  środków finansowych  (2020r. – 89,18%, 2019r. - 98,68%  w 2018r. – 97,87%, w 2017r. – 97,31%, w 2016r. - 97,05% ,  w 2015r. - 97,82%,) pozostałe to środki własne oraz wkład osobowy - niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych.

 

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:

Rok 2015 – kwota 200.000 złotych

Rok 2016 – kwota 200.000 złotych

Rok 2017 – kwota 200.000 złotych

Rok 2018 – kwota 280.000 złotych

Rok 2019 – kwota 280.000 złotych

Rok 2020 – kwota 300.000 złotych

Rok 2021 – kwota 300.000 złotych

Rok 2022 – kwota 340.000 złotych

 

 

 

Konkurs ofert nr 1/2023

Wydatkowanie środków z dotacji:

 

 

LP

Nazwa organizacji

Realizacja programów szkolenia sportowego

Zakup sprzętu sportowego

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

Z dotacji

%

1

TS Harnasie Czarny Dunajec

0,00

0,00

10000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

UKS RATUŁÓW

0,00

0,00

17000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

2820,00

28,20

1603,67

16,04

5576,33

55,76

0,00

0,00

4

PODHALAŃSKI KLUB KARATE

0,00

0,00

0,00

0,00

840,00

12,00

6160,00

88,00

5

UKS „CZERWONE WIERCHY”

0,00

0,00

2000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

GKS „CZARNI”

12700,00

54,55

0,00

0,00

0,00

0,00

12300

45,45

7

UKS PODCZERWONE

1700,00

14,17

8990,22

74,92

1309,78

10,91

0,00

0,00

8

UKS „CICHE”

3505,00

43,81

4295,00

53,69

200,00

2,50

0,00

0,00

9

UKS „ZOGRODY”

10971,12

73,14

4028,88

26,86

0,00

0,00

0,00

0,00

10

PZW Koło Nr 27 w Czarnym Dunajcu

1221,40

12,21

3242,52

32,43

5536,08

55,36

0,00

0,00

11

Akademia Piłkarska WISŁA Czarny Dunajec

0,00

0,00

20045,00

25,06

39955,00

49,94

20000,00

25,00

12

TS CKF Maximus Czarny Dunajec

0,00

0,00

25000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

UKS PIENIĄŻKOWICE

0,00

0,00

2000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

100,00

0,00

0,00

15

Klub Jeździecki Czarny Dunajec

0,00

0,00

4000,00

20,00

14000,00

70,00

2000,00

10,00

16

UKS CHOCHOŁÓW

0,00

0,00

6211,30

88,73

788,70

11,27

0,00

0,00

17

KS CHOCHOŁÓW

0,00

0,00

20000,00

50,00

15000,00

37,50

5000,00

12,50
 

 

Powyższa tabela  zawiera następujące koszty:

 

 

W kolumnie „Realizacja programów szkolenia sportowego”:

 

- transport

- opiekę medyczną, badania lekarskie;

- zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

- udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

- opłaty startowe;

- ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów.

 

W kolumnie „zakup sprzętu sportowego” przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, zawiera się również koszt odzieży i obuwia sportowego,

 

W kolumnie  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, w szczególności:

 

- opłaty za sędziowanie zawodów;

- zakup nagród, pucharów, medali,

- zakup napojów,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

 

W kolumnie  sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej:

 

- wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

 

Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)  zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)  kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5)  wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6)  prowadzenia działalności gospodarczej,

7)  deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w §4 ust. 1 Uchwały nr XXI/219/2016Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (tj.: Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

 

 

Opis i informację o wykonanych projektach dotowanych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 roku

 

 

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC

 

Akademia przez cały rok była dokładnie monitorowana i kontrolowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, wszystkie kontrolę były zakończone oceną pozytywną i jako nieliczna w Polsce utrzymała Złoty Certyfikat PZPN , który świadczy o najwyższym poziomie szkolenia sportowego w Polsce, a także została wyróżniona nim na kolejne lata, co jest wielkim sukcesem zarówno dla Akademii i Gminy Czarny Dunajec.
W Akademii dokonano dodatkowych naborów poprzez bezpłatne zajęcia sportowe w szkołach oraz przedszkolach. Obecnie trenuje ponad 230 zawodników i zawodniczek. W roku udało się uczestniczyć w wielu turniejach na terenie całej polski, gdzie zawodnicy mogli rywalizować z najlepszymi drużynami w Polsce. Zorganizowano 3 turnieje Wisła Cup, w których wzięło udział łącznie ponad 500 zawodników. Drużyny akademii brały liczny udział w licznych rozgrywkach PPPN i MZPN, cztery drużyny wygrały swoje ligi podhalańskie i regionalne i awansowały na poziom wojewódzki, a najlepsi zawodnicy otrzymywali powołania do kadry wojewódzkiej. Zorganizowano turniej Sprytnych Zbójów dla dzieci i młodzieży z róznymi niepełnosprawnościami, podczas imprezy były organizowane różne turnieje, zabawy, gry oraz inne atrakcje sportowe i rozrywkowe dla wszystkich zgromadzonych. Nasi wyróżniający zawodnicy i zawodniczki kontynuują przygodę sportową oraz reprezentują nasMiasto i Gminę w najwyższych ligach w Polsce , a także w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Dodatkowo jeden z naszych wychowanków, po zakończeniu szkolenia w Akademii, ukończył odpowiedni kurs Trenerski i obecnie sprawuję rolę Trenera w Akademii.

 

- najwyższy poziom szkolenia i rozwoju sportowego w Polsce

- liczny udział dzieci i młodzieży w treningach, turniejach i rozgrywkach na wielu poziomach.

- poprawa umiejętności i kondycji fizycznej uczestników

- zwiększenie ilości dzieci aktywnie spędzających czas podczas treningów i zabaw ruchowych

- wyrównanie szans naszych dzieci względem innych dużych miejscowości i miast

- utrzymanie ogólnopolskiego prestiżu akademii poprzez program Złoty Certyfikat PZPN

- nabór dziewczynek ( ok 15 aktywnie trenujących w Akademii )

- rozpowszechnienie na skalę ogólnopolską Akademii i Gminy Czarny Dunajec

- zbliżenie lokalnej społeczności przez wspieranie i kibicowanie wspólnej - lokalnej Akademii

- zwiększenie ilości osób, które przyjadą, poznają gminę i będę korzystać z lokalnych usług ( podczas meczy, turniejów , pikników oprócz dużej ilości uczestników, przyjeżdżają także rodzice i kibice, którzy później nocują, korzystają z wyżywienia i innych rzeczy na terenie gminy, często później prywatnie wracają )

- zachęcenie młodzieży do pozostania przy sporcie ( Trenerzy, instruktorzy itp. )

- pokrycie kosztów wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- pokrycie kosztów wynajmów obiektów sportowych oraz organizacji treningów,meczów, turniejów

- pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego

 

 

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRWALE CZARNY DUNAJEC

 

-          Prowadzenie regularnych treningów drużyny

-          Promowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w rozgrywkach ligi PALH oraz MPA

-          Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych (wynajem lodowiska) dla celów szkolenia sportowego

-          Pokrycie kosztów wynajmów obiektu sportowego

-          Pokrycie kosztów transportu na zawody i uczestnictwa w zawodach

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

Ø  Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży

-          Podnoszenie poziomu sportowego zawodników dzięki przeprowadzonym treningom

-          Zakup sprzętu poprawiającego efektywność treningów typu odważniki, sztangi, maszyny technogymisotonic oraz maszyny do wyciskania na barki

-          Organizacja darmowych zajęć dla najmłodszych mieszkańców Gminy Czarny Dunajec

-          Reprezentacja Gminy poprzez udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych

 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ,,DELTA” PIENIĄŻKOWICE

 

-          Zakup sprzętu sportowego

-          Organizacja wyjazdów na mecze

-          Wykonanie założonych celów i zadań

-           Udział w rozgrywkach klasy B “Zachód” Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu

-          Wyposażenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy

-          Prowadzenie treningów jako praca społeczna

 

 

PZW OKRĘG NOWY SĄCZ, KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC

 

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach Koła, Okręgu, sąsiednich organizacji- 12 zawodów

-          Organizacja zawodów w dyscyplinie:

             Muchowej

             Spławikowej

             Spinningowej

Federowej

-          Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec

-          Zakup niezbędnego sprzętu treningowego

1.      Organizacja spławikowych zawodów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci

2.      Udział w zawodach organizowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

3.      Udział członków Koła w czynnej ochronie środowiska poprzez sprzątanie brzegów Potoku Czarny Dunajec, ujawnienie nielegalnych wysypisk śmieci

4.      Przyczynienie się do wzrostu znaczenia działalności społecznej straży rybackiej

 

 

UKS „CICHE” W CICHEM

 

2.      Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży

-          Podnoszenie poziomu sportowego zawodników UKS-u

-          Reprezentowanie Klubu i Gminy Czarny Dunajec na terenie Podhala i Małopolski

-          Uczestnictwo w treningach, zawodach i obozach sportowych

-          Kupno i zapewnienie sprzętu sportowego zawodnikom

-          Pokrycie kosztów transportu na zawody

-          Pokrycie kosztów aktualnych badań lekarskich

-          dofinansowanie do obozu sportowego

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIENIĄŻKOWICE

 

Ø  Rozwój zainteresowań sportowych i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęć sportowych

Ø  Poprawa sprawności fizycznej poprzez nabywanie umiejętności technicznych zawodników

Ø  Zakup sprzętu sportowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i warunkami fizycznymi uczniów

Ø  Reprezentacja Gminy Czarny Dunajec na zawodach sportowych

 

UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM

 

Projekt realizowany w miesiącach marzec-kwiecień oraz wrzesień-kwiecień. Łącznie przeznaczono 50 godzin na szkolenia, serwis i opiekę nad zawodnikami. Szkoleniem były objęte dzieci i młodzież od rocznika 2013 do 2006, łącznie 27 zawodników z terenu Gminy Czarny Dunajec. Zawodnicy brali udział w zawodach : szkolnych 1raz, gminnych 4 razy, powiatowych 1 raz, wojewódzkich 4 razy. Zakwalifikowanie się do udziału w zawodach ogólnopolskich 3 zawodników.

 

 

 

UKS "RATUŁÓW" W RATUŁOWIE

 

Zakładane cele osiągnięto przez systematyczne organizowanie zajęć z narciarstwa biegowego, tenisa stołowego, piłki siatkowej i lekkoatletyki.

W treningach systematycznie uczestniczyło około 27 dzieci (wszyscy z Ratułowa).

Uczestnicy zajęć nabyli umiejętność biegania na nartach biegowych i nartorolkach,  poznawali elementy ćwiczeń lekkoatletycznych (skoki, biegi, rzuty), elementy gry w siatkówkę oraz elementy gry w tenisa stołowego.

Przygotowano uczniów do startów w zawodach sportowych. Dzieci wykazały się bardzo dobrymi wynikami.

Współorganizowano rywalizację sportową uczniów.

Poprawiono warunki uprawiania sportu poprzez zakup nowego sprzętu.

Zwiększono dostępność mieszkańców Gminy Czarny Dunajec do działalności sportowej poprzez umożliwienie udziału w treningach i zawodach, m.in. współorganizacja wraz z LZS „Szarotka” Chochołów V Memoriału im. Legionistów Podhalańskich.

Osiągnięto cel zaspokojenia potrzeb społecznych przez integrowanie się kibiców.

 W innym czasie osiągnięto cel wdrożenia rodziców do angażowania się do pomocy dzieciom w udziale w treningach i zawodach.

Pobudzono kreatywność i wpływ społeczeństwa na rozwój sportu na terenie naszej gminy poprzez angażowanie rodziców w działania logistyczne związane z dowozem dzieci na treningi

Promowano pozytywny wizerunek Gminy Czarny Dunajec na arenie powiatowej, wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej w nowych strojach z herbem gminnym na klatce piersiowej.

- zakup sprzętu sportowego oraz smarów do biegów narciarskich

 

 

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ ZOGRODY”

 

-          Prowadzenie szkolenia sportowego w narciarstwie (biegi, skoki, kombinacja norweska) i w biathlonie

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach

-          Realizacja programów szkolenia sportowego  wraz zakupem sprzętu narciarskiego

-          Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach

-          Finansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

 

UKS „CZERWONE WIERCHY”

 

-          Prowadzenie zajęć dla uczniów Gminy Czarny Dunajec, a w szczególności uczniów z miejscowości Czerwienne 2 razy w tygodniu po 2 godziny

-          Poprawa wydolności, szybkości i usprawnienie cech motorycznych uczniów

-          Zakup sprzętu sportowego

 

GKS „CZARNI”

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie jaką jest piłka nożna

-          Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec

-          Zatrudnianie osób prowadzących drużynę do realizacji celów projektu

-          Organizacja dojazdów na zawody dla członków Klubu

-          Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego, opieki medycznej oraz aktualnych badań lekarskich

-          Zapewnienie sprzętu, obuwia sportowego, środków medycznych i odżywek z napojami dla zawodników

-          Zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej

 

KLUB JEŹDZIECKI CZARNY DUNAJEC

 

Ø  Reprezentacja Gminy Czarny Dunajec na Mistrzostwach Małopolski w skokach i ujeżdżaniu oraz Mistrzostwach Polski Południowej

Ø  Utworzenie bazy zawodników na kolejny sezon wraz z uzyskaniem przez nich odpowiednich klas sportowych

Ø  Popularyzacja jeździectwa w Gminie Czarny Dunajec

Ø  Pokrycie kosztów ekwipunku do jazdy konnej

Ø  Pokrycie kosztów opłat startowych w zawodach jeździeckich

 

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ CHOCHOŁÓW”

 

-          Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych oraz w narciarstwie biegowym

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach

-          - udział w zawodach sportowych

-          Realizacja programów szkolenia sportowego  wraz zakupem sprzętu narciarskiego

-          Pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego

 

 

PODHALAŃSKI KLUB KARATE

 

-          Prowadzenie zajęć karate dla dzieci i młodzieży

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach

-          - udział w turniejach sportowych na terenie Polski

-          Całoroczne zajęcia mające na celu podnieś poziom sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży

-          Pokaz Seido karate w ramach działalności strefy kibica w Czarnym Dunajcu

-          Realizacja programów szkolenia sportowego 

-          Pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych

-          Pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry szkoleniowej

 

 

KLUB SPORTOWY „ HARNASIE”

 

-          Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych

-          Reprezentowanie Gminy Czarny Dunajec poprzez udział w zawodach

-          - zorganizowanie dwóch amatorskich turniejów sportowych dla dzieci

-          Porycie kosztów organizacji zawodów oraz uczestnictwa w nich

-          Pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego

-          - udział 65 dzieci i młodzieży w zajęciach

 

 

 

KLUB SPORTOWY „ KS CHOCHOŁÓW”

 

-          Prowadzenie zajęć sportowych w biathlonie, skokach, biegach narciarskich

-          Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka w Chochołowie w skokach narciarskich i biegach przełajowych

-          udział w zawodach rangi FIS, Mistrzostw Polski oraz Pucharu Świata

-           Realizacja 3 treningów tygodniowo dla 60 zawodników

-          Porycie kosztów organizacji zawodów oraz uczestnictwa w nich

-          Pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego

-          - udział 65 dzieci i młodzieży w zajęciach

-          Pokrycie kosztów zakupu odzieży sportowej

 

 

powrót na górę strony wróć na górę