x

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec prowadzonych w sprawie zmiany Statutu sołectwa Czarny Dunajec

2022-12-20
< wróć

Celem konsultacji było wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Potrzeba dokonania zmian w statucie wyniknęła z uzyskania przez Czarny Dunajec statusu miasta z dniem 1 stycznia 2023 r. na mocy §3 pkt 7 i §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1597)

 

Podstawę prawną konsultacji oraz sprawozdania stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwała  Nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec  i Zarządzenie Nr 269/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 grudnia 2022 r..

 

W celu poinformowania mieszkańców o przedmiocie i celu konsultacji oraz o terminach i formach prowadzonych konsultacji, a także o materiałach umieszczonych na stronie internetowej, sporządzona została informacja z dnia 1 grudnia 2022 r.  (poprawiona w dniu 06.12.2022 r.).

 

Informacja została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy - dn. 2 grudnia, a także rozwieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwie w dniach 2 grudnia do 19 grudnia 2022 r. W dokumencie poinformowano o możliwości zapoznania się z treścią projektu Statutu Miasta na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec, a także wskazano termin na składanie uwag i opinii przypadający na okres od 5 grudnia do 19 grudnia 2022 r.

 

W dniu 18 grudnia przeprowadzone zostało Zebranie Wiejskie, na którym omówiono projekt Statutu Miasta z mieszkańcami

 

Wyniki konsultacji:

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość składania uwag i opinii, a także wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim. Z pierwszej ze wskazanych form konsultacji nie skorzystał żaden mieszkaniec, natomiast w Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 32 mieszkańców Czarnego Dunajca. Po dyskusji przeprowadzone zostało głosowanie, w którym zdecydowana większość (26) uczestników Zebrania opowiedziała się za pozytywną opinią w sprawie zmiany Statutu, 5 mieszkańców było przeciwnych, a 1 wstrzymał się. 

 

Wnioski z konsultacji:

Celem konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec było uzyskanie stanowisko mieszkańców w kwestii zmiany Statutu sołectwa Czarny Dunajec. Zmiana ta sprowadza się do uaktualnienia i dostosowania terminologii używanej w treści Statutu do nowej sytuacji,
w jakiej znajdzie się miejscowość Czarny Dunajec, która z dniem 1 stycznia 2023 r. stanie się miastem.
Z uwagi na ten fakt, w pierwszej kolejności niezbędna jest zmiana tytułu Statutu – na „Statut Miasta”. Ponadto koniecznym stało się wprowadzenie nowych nazw organów jednostki pomocniczej, ponieważ dotychczasowe nazwy byłyby nieadekwatne do miejskiego charakteru miejscowości. A zatem proponowane w projekcie nazwy organów to Zebranie Miejskie (w miejsce Zebrania Wiejskiego), Przewodniczący Rady Miejskiej (w miejsce Sołtysa) i Rada Miejska (w miejsce Rady Sołeckiej).

 

Nadto, zmodyfikowano użyte w treści statutu w słowniczku pojęcia: Gminy, Rady, komisji, Urzędu oraz Statutu, każdorazowo kładąc nacisk na okoliczność, iż należy przez to rozumieć odpowiednio: Miasto i Gmina Czarny Dunajec, Rada Miasta i Gminy Czarny Dunajec, komisja Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz Statutu Miasta i Gminy Czarny Dunajec. W treści Statutu zmieniono również nazwę dotychczasowego organu wykonawczego gminy (Wójt Gminy Czarny Dunajec) zastępując ją Burmistrzem Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

Ze względu na charakter wprowadzanych do Statutu zmian, będących w głównej mierze „techniczną” konsekwencją wcześniejszych działań (w tym konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy i Czarnego Dunajca) zmierzających do nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec i zakończonych wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, nie może dziwić fakt nikłego zainteresowania mieszkańców udziałem w konsultacjach.  

 

Podkreślić jednak należy, że organ uchwałodawczy miejscowości, tj. Zebranie Wiejskie, w sposób jednoznaczny wypowiedział się za dokonaniem proponowanych zmian Statutu.

 

powrót na górę strony wróć na górę