x

Umiem pływać 2023

2023-04-21
< wróć

W  Mieście i Gminie Czarny Dunajec rozpoczynają się zajęcia, w ramach uzupełnienia obowiązkowego programu wychowania fizycznego o nadobowiązkowe zajęcia sportowe z nauki pływania dla uczniów klas I-III, w ramach projektu „Umiem pływać”2023, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Zajęciami nauki pływania objętych jest 150 uczniów  z 10 szkół podstawowych (10 grup po 15 uczniów), dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec. Zajęcia będą się odbywały w okresie od 05.04 - 23.06.2023 r., po obowiązkowych zajęciach w szkole, według harmonogramu uzgodnionego z dyrektorami szkół jako cykl dziesięciu dwugodzinnych zajęć (tj. 1,5 godziny zegarowej/1x w tyg.) dla każdego uczestnika, na krytym basenie w "Chochołowskich Termach". Dzieci mają zorganizowany transport i opiekę w czasie dojazdu. Rodzice deklarują swój udział jako wolontariusze w opiece nad dowożonymi uczniami. W jednym czasie na basenie przebywać będą dwie grupy, pod kierunkiem dwóch instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na zakończenie zajęć przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności, według załącznika do ogłoszonego konkursu. Do projektu zakwalifikowane zostały dzieci które nie potrafią pływać, z uwzględnieniem braku przeciwwskazań zdrowotnych, po wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Zakładamy, że dzięki realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nabędą podstawowe  umiejętności pływania.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cichem,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem ,

- Szkoła Podstawowa w Podczerwonem,

- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Chochołowie,

- Szkoła Podstawowa w Ratułowie,

- Szkoła Podstawowa w Piekielniku,

- Szkoła Podstawowa w Podszklu,

- Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu,

- Szkoła Podstawowa w Załucznem

 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 59 180,00 zł, w tym pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 22 000,00 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny  Miasta i Gminy Czarny Dunajec w wysokości 37 180,00 zł.


powrót na górę strony wróć na górę