x

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

2023-09-19
< wróć

Wymagane dokumenty

1.      Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania;

2.      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

3.      Dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Miasta lub Gminy Czarny Dunajec.

Przykładowe dokumenty potwierdzające to:

a/ oświadczenie właściciela lokalu

b/ akt własności lokalu, wypis z księgi wieczystej, decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości,

c/ umowa najmu / użyczenia lokalu,

d/ potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wskazano adres zamieszkania w mieście/ gminie Czarny Dunajec (tylko ta strona PIT gdzie jest adres zamieszkania),

e/ rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w mieście/ gminie Czarny Dunajec, w którym mieszkasz,

f/ umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w mieście/ gminie Czarny Dunajec, w którym mieszkasz,

g/ w przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie w celu przesłuchania ich do protokołu.

U w a g a ! Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany ePUAP-em nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkania pod określonym adresem w mieście/ gminie Czarny Dunajec. Należy również dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

 

UWAGI:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w mieście/ gminie Czarny Dunajec i dotyczy wszystkich wyborów/referendów – nie jest ujęciem jednorazowym.

Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania – dlatego wyborcy ujęci na swój wniosek w stałym obwodzie głosowania w mieście/ gminie Czarny Dunajec zostaną z urzędu skreśleni w stałym obwodzie głosowania w miejscowości dotychczasowego stałego zamieszkania.

Jeżeli wyborca dokona zameldowania na pobyt stały pod innym adresem będzie automatycznie ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla nowego miejsca zameldowania na pobyt stały

 

Opłaty

Bez opłat

 

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 5 dni wydana zostanie decyzja o ujęciu bądź odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Nowym Targu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

·         Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie głosowania

powrót na górę strony wróć na górę