x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Piekielnik

2023-05-31
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 13235/4 o pow. 216 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Piekielnik           

Księga wieczysta

NS1T/00170792/4

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana położona
w miejscowości Piekielnik, niezabudowana, stanowiąca drogę.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

KDW – drogi wewnętrzne,

KDD – drogi klasy D (drogi gminne)

Warunki umowy

Umowa zamiany

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 13235/4 została oszacowana na kwotę 9 900 zł.

Rozliczenie kosztów zamiany nastąpi w protokole rokowań pomiędzy Miastem i Gminą Czarny Dunajec a osobą fizyczną będącą właścicielem nieruchomości zamienianej

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Czarny Dunajec dnia 30.05.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę