x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2023/PS na dowóz dzieci w ramach realizacji wyjazdu do Węgorzewa z programu stypendialnego Miasta i Gminy Czarny Dunajec

2023-05-16
< wróć

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z Czarnego Dunajca do Węgorzewa   

(woj. warmińsko-mazurskie)  i z powrotem, oraz przejazdy na trasach lokalnych  

w Węgorzewie (ok. 150 km).

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

28.05 – 02.06.2023 r.

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2023/PS .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 maja 2023 roku-
do godz. 14:00.

 

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 15.05.2023 r.).

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

15.05.2023 r.                                                  Halina Guńka, tel. (18) 521 36 80

   data                                                (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia


                                                                                                                                                      Marcin Ratułowski

powrót na górę strony wróć na górę