x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dostarczenie sadzonek kwiatowych na potrzeby letniej dekoracji terenów publicznych Miasta i Gminy Czarny Dunajec w roku 2023

2023-04-21
< wróć

1.      Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

Tel.: (18)2613540, fax.: (18) 2613530

 

2.      Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sadzonek kwiatowych jednorocznych na potrzeby obsadzenia donic, kaskad, kwietników - kwiatami – na terenie Miasta i  Gminy Czarny Dunajec.

 

Usługa dostarczenia przez Oferenta w terminach wskazanych w umowie przez Zamawiającego. Zapytanie dotyczy dostawy, obejmującej wg poniższego wykazu:

 

1)      Dostarczenie kwiatów, gatunek:

a)      Supertunia Vista  – 1200 szt. (w tym):

·         K. różowy  - 450 szt.

·         K. białoróżowy – 500 szt.

·         K. fuksja –250 szt.

b)      Begonia solenia mix kolorów  – 50 szt.

c)      Begonia BIG 100 szt.

d)     Impomea zielona   – 120 szt.

e)      Trawa ozdobna VERTIGO Rozplenica – 25 szt.

f)       Kanny – 60 szt. (mix kolorów)

 

Wymagania dotyczące rozsady: rozsada w pełni rozrostu powinna mieć okazałe liście i kwiaty.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: dostawa rozsady nastąpi:

- od 20 maja do 25 maja 2023 roku wg szczegółowych ustaleń z Kierownikiem Referatu Komunalnego Urzędu Miasta  Gminy w Czarnym Dunajcu.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa

- wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione

- koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę

  1. Oferta powinna zawierać:

a)      Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

b)      Arkusz wyceny oferty – stanowiący załącznik nr 2

c)      Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane

d)     Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 

6.      Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: od 21.04.2023r. – 28.04.2023 r. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec w godzinach 730-1530.

 

Oferty mogą być również składane w formie pisemnej lub elektronicznej: za pomocą e-mail (na adres gmina@czarny-dunajec.pl) lub faxem na numer 18-26-135-30.

 

7.      Kryterium wyboru Oferenta:

 

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie najniższa cena brutto, oferowana za wykonie usługi,  przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku przekroczenia we wszystkich złożonych ofertach kwoty przeznaczonej na ten cel w Budżecie Miasta i  Gminy, umowa nie zostanie podpisana z żadnym Oferentem.

 

O wyborze oferty wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

8.      Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi: Anna Klepacka – podinspektor ds. Komunalnych Referatu Komunalnego, tel. 18-26-135-11, e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

 

powrót na górę strony wróć na górę