x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na zastępczy wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, którzy nie zawarli umów na tę usługę

2023-06-26
< wróć

1.      Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

Tel.: (18)2613540, fax.: (18) 2613530

 

2.      Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy nie zawarli umów na tę usługę lub nie wywiązują się z zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec.

Warunkiem wykonywania zadania jest posiadanie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

Wywóz będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec.

 

  1. Termin wykonania zadania:

Po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu Komunalnego.

 

4.      Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do 30.06.2023 r. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec  w godzinach 730-1530.

 

Oferty mogą być również składane w formie pisemnej lub elektronicznej: za pomocą e-mail (na adres gmina@czarny-dunajec.pl) lub faxem na numer 18-26-135-30.

 

5.      Kryterium wyboru Oferenta:

 

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie najniższa cena brutto, oferowana za wywóz 1m3 ścieków lub osadu,  przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku przekroczenia we wszystkich złożonych ofertach kwoty przeznaczonej na ten cel w Budżecie Miasta i  Gminy, umowa nie zostanie podpisana z żadnym Oferentem.

 

O wyborze oferty wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

6.      Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi: Anna Klepacka – podinspektor ds. Komunalnych Referatu Komunalnego, tel. 18-26-135-11, e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

powrót na górę strony wróć na górę