x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/JP na dowóz dzieci w ramach realizacji programu Już pływam - w roku 2023

2023-05-16
< wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/JP

na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2023
(pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2023).

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na basen w Chochołowskich Termach

  

I.                   Trasy dla szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie – I grupa 15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem – I grupa 15 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem – I grupa 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Odrowążu - I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- I grupa,30 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- I grupa, 30 dzieci,

11. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

12. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia

   Przyjaciół Szkół    Katolickich w Czerwiennem- I grupa, 15 dzieci,

13. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1

     w Starem Bystre- I grupa, 15 dzieci,

14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2

      w Starem Bystrem, I grupa, 15 dzieci.

 

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą uczyły się pływać na basenie. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. Zamawiający przewiduje łączenie poszczególnych grup tak, aby na basenie przebywały jednocześnie 2 grupy dzieci. Łączenia są wskazane w formularzu ofertowym.

Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty za 1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na  basen w Chochołowskich Termach i z powrotem.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 4 września  2023 roku do 15 grudnia 2023 r.

 

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2023/JP .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26 maja 2023 roku-
do godz. 14:00

 

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. 1 do zaproszenia do składania ofert 

 z dnia 15.05.2023 r.).

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

   15.05.2023 r.                                                               Halina Guńka, tel. (18) 521 36 80

………………..                                                   ………………………………………………..       

        data                                                                             (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia 15.05.2023

 


                                                                                                                                                             Marcin Ratułowski

powrót na górę strony wróć na górę