x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/UP na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”- w roku 2023

2023-03-06
< wróć

Czarny Dunajec, dnia 06.03.2023 r.

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/UP

 

na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”- w roku 2023
(pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2023).

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z klas I-III na basen w Chochołowskich Termach.

  

I.                   Trasy dla szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu - I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem - I grupa- 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem - I grupa, 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Ratułowie - I grupa, 15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem - I grupa, 15 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Chochołowie - I grupa, 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku - I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podszklu - I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach - I grupa, 15 dzieci.

 

 

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów w ramach których dzieci będą uczyły się pływać na basenie w Chochołowskich Termach. Zamawiający przewiduje łączenie poszczególnych grup tak, aby na basenie przebywały jednocześnie maksymalnie 2 grupy dzieci. Łączenia są wskazane w formularzu ofertowym.

          Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na basen i z powrotem.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 3 kwietnia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku- wliczając w to przerwę wakacyjną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów lub całkowitego odstąpienia od realizacji projektu, w razie sytuacji nadzwyczajnych niezależnych od Zamawiającego.

 

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2023/UP .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 marca 2023 roku-
do godz. 14:00

 

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 


powrót na górę strony wróć na górę