x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/JP na: usługę instruktora nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji projektu Już pływam - w roku 2023

2023-05-16
< wróć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/JP

 na:

usługę instruktora nauki pływania dla  dzieci w ramach realizacji projektu  „Już pływam”- w roku 2023

       (pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Województwa     Małopolskiego w roku 2023).

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa instruktora nauki pływania. W ramach realizacji projektu przewiduje się naukę pływania dla dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,

            3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie – I grupa 15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem – I grupa 15 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem – I grupa 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- I grupa,30 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- I grupa, 30 dzieci,

11. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

12. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia

      Przyjaciół Szkół    Katolickich w Czerwiennem- I grupa, 15 dzieci,

13. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1

      w Starem Bystre- I grupa, 15 dzieci,

14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2

      w Starem Bystrem, I grupa, 15 dzieci.

 

Zamawiający przewiduje 10 lekcji nauki pływania x 90 minut dla każdej grupy na basenie w Chochołowskich Termach. Przewiduje się, że w jednym czasie  na basenie zajęcia będą miały dwie grupy.  Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

 Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 grupę, tj. 15 osób.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 4 września 2023 roku do  15 grudnia 2023 roku.

 

 

 

 

 

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 2/2023/JP . Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia  26 maja 2023 roku- do godz. 14:00

 

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 15.05.2023 r. )

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

 

15.05.2023 r.                                                  Halina Guńka, tel. (18) 521 36 80

   data                                                (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

 

15.05.2023 r.                                                

 

 

 

 

                                                                                                                     Marcin Ratułowski

                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                  Czarny Dunajec

powrót na górę strony wróć na górę