x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/UP na: usługę instruktora nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji projektu „Umiem pływać”- w roku 2023 na basenie w Chochołowskich Termach

2023-03-06
< wróć


Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/UP

 

na:

  usługę instruktora nauki pływania dla  dzieci w ramach realizacji projektu „Umiem pływać”- w roku 2023 na basenie w Chochołowskich Termach

       (pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2023).

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa instruktora nauki pływania. W ramach realizacji projektu przewiduje się naukę pływania dla dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu - I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem - I grupa- 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem - I grupa, 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Ratułowie - I grupa, 15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem - I grupa, 15 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Chochołowie - I grupa, 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku - I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podszklu - I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach - I grupa, 15 dzieci

 

Zamawiający przewiduje 10 lekcji nauki pływania x 90 minut dla każdej grupy na basenie w Chochołowskich Termach. Przewiduje się, że w jednym czasie  na basenie zajęcia będą miały dwie grupy.  

 Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 grupę, tj. 15 osób.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 3 kwietnia 2023 roku do  15 grudnia 2023 roku.

 

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postępowania ofertowego nr 2/2023/UP . Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia

      15 marca 2023 roku- do godz. 14:00

 

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 06.03.2023 r. )

b)      wykaz osób posiadających uprawnienia instruktora nauki pływania.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 powrót na górę strony wróć na górę