x

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: Strzelnica w powiecie 2023

2023-06-21
< wróć

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w powiecie 2023" na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz
z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze  proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, dofinansowanych ze środków Ministra Obrony Narodowej (Konkurs ofert Nr 1/2023/CWCR).

I.          Nazwa oraz adres Zamawiającego:

MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP 735-28-43-273

 

II.          Tryb postępowania:

 

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

 

III.          Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność
o charakterze  proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

3.1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1.        zakup kompletnego zestawu strzeleckiego „wirtualnej strzelnicy” wraz z kompletnym wyposażeniem i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych;

3.1.2.        adaptację pomieszczeń przeznaczonych na „wirtualną strzelnicę”, montaż elementów systemu oraz jego konfiguracja;

3.1.3.        przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (wyznaczonych przez Zamawiającego osób) w zakresie: zasad obsługi oraz eksploatacji urządzeń i sprzętu, składających się na kompletny zestaw strzeleckiego systemu szkolno-treningowego.

3.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wirtualna strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

3.2.1.   wirtualna strzelnica winna działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość, wykorzystująca laserowe symulatory (repliki) broni,

3.2.2.   system multimedialny i laserowe symulatory broni wchodzące w skład wirtualnej strzelnicy, muszą spełniać poniższe warunki:

3.2.2.1.       posiadać dokument – Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektywy odpowiadających konstrukcji wyrobu,

3.2.2.2.       posiadać dokument – Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu
z wymaganiami określonymi poniżej w pkt. 3 ppkt. od a) do m) wydanym przez organizację posiadającą status jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065. Jednostka powinna posiadać personel kompetentny w zakresie przedmiotu oceny. Certyfikat może zostać wydany
w ramach działalności certyfikacyjnej poza zakresem akredytacji, na podstawie badań, których metodykę określono w porozumieniu z jednostką certyfikującą. Badania na zgodność z wymaganiami konkursu należy przeprowadzić w oparciu
o opracowaną metodykę badań wyrobu ujmującą metody oraz sposoby weryfikacji wszystkich parametrów technicznych i wymagań opisowych. Wyniki badań oraz ich przebieg powinny być zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport badań zgodności wyrobu z wymaganiami oferty powinny być dostępne do wglądu na żądanie przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej.

3.2.3.   posiadać następujące właściwości i funkcjonalności:

3.2.3.1.       działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory (repliki) broni strzeleckiej wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014);

3.2.3.2.       system multimedialny: zasilany z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, z automatyczną kalibracją obrazu, zapewniający właściwe widzenie rozmiarów kątowych obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniający łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia;

3.2.3.3.       umożliwiać rozwojową rozbudowę urządzenia o kolejne moduły – strzelnice wirtualne poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

3.2.3.4.       posiadać wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między wszystkimi użytkownikami urządzeń dostarczonych przez oferenta rozmieszczonych w różnych lokalizacjach;

3.2.3.5.       umożliwiać prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia;

3.2.3.6.       umożliwiać prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń
w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania;

3.2.3.7.       powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni[1] - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału, tj. symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału
i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak i seryjnym, powinna umożliwiać stosowanie pasów nośnych i kabur do wykorzystywanych symulatorów broni strzeleckiej (replik);

3.2.3.8.       umożliwiać wirtualne strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych;

3.2.3.9.       umożliwiać kontrolę prowadzenia strzelań w celu wyrobienia nawyków poprawnego i bezpiecznego zachowania ćwiczących;

3.2.3.10.   umożliwiać indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał, przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadzać automatyczne poprawki uwzględniające, dla zastosowanych typów celowników
i ich nastaw, standardowe odległości przystrzelania broni oraz indywidualne właściwości strzelającego np. jego wzroku;

3.2.3.11.   posiadać ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym
z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy / placu ćwiczeń / otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

3.2.3.12.   umożliwiać opcjonalne uzupełnianie zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych, umożliwiać dobór w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz umożliwiać wprowadzanie w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych takich jak ogień, dym, dźwięki otoczenia;

3.2.3.13.   zapewniać zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora; możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów: możliwość tworzenia baz danych strzelających, ewidencję wyników strzelania w całym cyklu szkolenia oraz eksport wyników szkolenia do innych baz danych, np. dziennika ucznia.

3.2.4.   Wykonawca winien wraz ze strzelnicą wirtualną dostarczyć następujące wyposażenie:

3.2.4.1.       4 (słownie: cztery) szt. laserowych symulatorów karabinków (repliki) z niezbędnym zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych,

3.2.4.2.       4 (słownie: cztery) szt. laserowych symulatorów pistoletów (repliki) wraz
z niezbędnym zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych,

3.2.4.3.       szafę zamykaną do przechowywania broni (1 szt.),

3.2.4.4.       opakowania transportowe kabury i futerały na sprzęt wskazany w lit. a i b powyżej;

3.2.4.5.       ekran o min. wymiarach: 3m x 5m – 1 szt. (max. wymiary dopuszczalne przez Zamawiającego: 3mx6m)

IV.          Informacje skierowane do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, istotne z punktu widzenia należytej realizacji zamówienia:

 

4.1.   Pomieszczenie strzelnicy wirtualnej, będące w posiadaniu Zamawiającego:

4.1.1.   posiada pow. 90 m2 i znajduje się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniążkowicach (adres: Pieniążkowice 154, 34-408 Pieniążkowice);

4.1.2.   posiada doprowadzone zasilanie w energię elektryczną;

4.1.3.   jest wyposażone w łącze internetowe o przepustowości minimum 1Mbps i posiada interfejs LAN Ethernet;

4.2.   Wirtualna strzelnica musi spełniać warunki określone w programie Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”: (link do materiałów dot. programu)

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr

V.          Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2023 r.

Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia:  Wirtualna strzelnica zlokalizowana będzie
w pomieszczeniu o powierzchni 90 metrów kwadratowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pieniążkowicach (adres: Pieniążkowice 154, 34-408 Pieniążkowice)

VI.          Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

6.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału:

6.1.1.   są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

6.1.2.   posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

6.1.3.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia;

6.1.4.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

6.2.   O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu [stosownie do treści art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.)] z uwagi na przysługujący im status:

6.2.1.   wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

6.2.2.   wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

6.2.3.   wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

 

VII.          Sposób komunikacji:

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Pan Mariusz Garus tel.:18 261 35 41, e-mail: mgarus@czarny-dunajec.pl

 

VIII.          Możliwość zmiany treści zapytania ofertowego i wydłużenia terminu składania ofert:

 

W uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert: Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego i wydłużyć termin na składanie ofert w ramach postępowania. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia Wykonawcom na stronie internetowej.

IX.          Opis sposobu przygotowania oferty:

 

9.1.   Wykonawca w ramach niniejszego Zapytania ofertowego może złożyć tylko jedną ofertę;

9.2.   Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych;

9.3.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką);

9.4.   Oferta musi zostać podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym ze względu na formę organizacyjną Wykonawcy albo przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawcy);

9.5.   Wraz z ofertą należy złożyć:

9.5.1.   dokument pełnomocnictwa, umocowujący do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza) o ile prawo do reprezentacji nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów lub ewidencji (KRS/CEiDG RP);

9.5.2.   foldery ze zdjęciami oferowanych produktów zawierające ich pełną nazwę, nazwę producenta i szczegółową charakterystykę (opis) w języku polskim, opisy techniczne proponowanego sprzętu/asortymentu, które potwierdzą minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje sprzęt/asortyment niespełniający wymagań określonych przez Zamawiającego lub oferta nie będzie obejmowała całego zakresu zamówienia, to oferta taka będzie podlegała odrzuceniu bez wzywania Wykonawcy do jej uzupełnienia/poprawienia;

9.5.3.   certyfikaty, o których mowa w Rozdziale III Punkt 3.2. ppkt 3.2.2.1. i 3.2.2.2.

 

X.          Miejsce oraz termin składania ofert:

 

10.1.      Oferty należy złożyć lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2023 r. do godz.11.00.

10.2.     Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

oraz zawierać na opakowaniu (kopercie) dopisek: Oferta na: Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

10.3.     O dochowanie terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

10.4.     Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie, określonym w Rozdziale X pkt 10.1. powyżej nie będą podlegały badaniu i ocenie przez Zamawiającego.

 

XI.          Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

11.1.          Cena oferty jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.

11.2.          Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty brutto podana cyfrowo przez Wykonawcę jest właściwą ceną oferty i ma pierwszeństwo nad ceną podaną słownie.

11.2.1.         Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2.2.         Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i zawiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę.

11.2.3.         Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub posiada błąd w obliczeniu ceny oferty, który nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej i zawiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę.

11.2.4.         Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w zapytaniu ofertowym oraz będzie zawierała najniższą cenę.

XII.              Unieważnienie zapytania ofertowego:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez wskazywania przyczyny,
a ponadto Zamawiający unieważni prowadzone zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia
w następujących przypadkach:

12.1.   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

12.2.   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

12.3.   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania ofertowego lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XIII.          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

13.1.   Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz zaoferowaną cenę:

13.1.1.    zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec,

13.1.2.    zawiadomi pisemnie Wykonawcę oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2.   Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

13.2.1.    w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie;

13.2.2.    niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa powyżej, będzie przyjęte za odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

XIV.          Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania i przetwarzania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec (z siedzibą
w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec), którą reprezentuje: Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

2.    W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych: Panią Ewą Smardz – Chlebek  na adres email: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje i podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w realizacji jego zadań, tj.: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi: informatyczne, księgowe, audytowe, pomocy prawnej, pocztowe czy windykacyjne.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do treści ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz wydanym na jej podstawie: rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

6.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednią Panią/Pana dotyczących nie jest obligatoryjne, niemniej warunkuje udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na powyższe, konsekwencją niepodania określonych danych jest niemożność wzięcia udziału w tymże postępowaniu i ubiegania się o udzielenie zamówienia.

7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do treści art. 22 RODO.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2)    na podstawie art. 16 RODO – sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;

3)    na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania[2];

4)    na podstawie art. 77 RODO – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.    Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

1)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO – do usunięcia danych osobowych;

2)    w związku z faktem, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się w oparciu
o podstawy wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) ani art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) – przenoszenia danych osobowych;

3)    w związku z art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.     Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym[3] lub do organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Preferowany typ i model repliki broni będącej na wyposażeniu jednostek wojskowych SZ RP

[2] Uwaga: stosownie do treści art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia Zamawiającemu korzystania ze środków ochrony prawnej (w tym celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

[3] Obszar EOG obejmuje: kraje Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

powrót na górę strony wróć na górę