x

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

2023-03-31
< wróć

  1. Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin realizacji ustala się od 15 kwietnia 2023 roku do 31 października 2023 roku.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na zbieraniu, pakowaniu, załadunku oraz transporcie do punktu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta                    i Gminy Czarny Dunajec.

 

Oferta powinna zawierać koszt brutto wywozu i unieszkodliwienia 1 tony azbestu

 

Zakres robót przewidzianych w zleceniu:

 

1.        dojazd do gospodarstw domowych, załadunek (nawet w przypadku braku możliwości podjechania do złożonego azbestu wykonawca własnymi siłami dokona załadunku na pojazd)

2.        pakowanie- odpad może być zapakowany w workach, ułożony na paletach luz na gruncie - wykonawca odpowiada za dokładne oczyszczenie terenu na którym był składowany azbest

3.        transport – odpady należy odtransportować na składowisko, które posiada zezwolenia na unieszkodliwianie azbestu.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do 07.04.2023r. (piątek) do godz. 13:00. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2              w godzinach 7:30-15:30. Oferty mogą być składane również za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu Oferenci zostaną pisemnie poinformowani                           o wynikach.

 

  1. Kryterium wyboru Oferenta:

 

Najniższa cena

 

  1. Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi: Zuzanna Gruszka – podinspektor  ds. gospodarki komunalnej

e-mail: zgruszka@czarny-dunajec.pl tel. 18 26 135 11

powrót na górę strony wróć na górę