x

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej

2023-05-18
< wróć

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie 2023" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży i organizacji proobronnych.

 

1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:

MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP 735-28-43-273

 

2.  Tryb postępowania:

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto.

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakup kompletnego zestawu strzeleckiego „wirtualnej strzelnicy” wraz z kompletnym wyposażeniem i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych;

2) adaptację pomieszczeń przeznaczonych na „wirtualną strzelnicę”, montaż elementów systemu oraz jego konfiguracja;

3)  przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (wyznaczonych przez Zamawiającego osób) w zakresie: zasad obsługi oraz eksploatacji urządzeń i sprzętu, składających się na kompletny zestaw strzeleckiego systemu szkolno-treningowego.

 

System powinien składać się z:

1)  Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym, integrujący w jednej, zwartej obudowie:

-     zestaw mikrokomputerowy PC,

-     projektor,

-     kamerę,

-     głośnik,

-     punkt dostępowy WI-FI,

-     punkt dostępowy Bluetooth;

2)  Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem

3)  Tablet z ładowarką

4)  Drukarka

5)  Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera

6)  Broń treningowa działające w systemie blow-back, zasilana green-gaz:

-      replika karabinu z dwoma magazynkami         – 4kpl,

-      replika pistoletu z dwoma magazynkami         – 4kpl;

-      ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów;

7)  Opakowania transportowe kabury i futerały na powyższy sprzęt.

8)  Szafa do przechowywania broni- 1 szt.

9)  Ekran 3x5 m – 1 szt.

10) Pozostałe wyposażenie wynikające z budowy i eksploatacji urządzeń.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (funkcjonalność):

Wirtualna strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz posiadać następujące parametry:

1) wirtualna strzelnica działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość, wykorzystująca laserowe symulatory (repliki) broni,

2) moduł projekcji powinien charakteryzować się właściwościami:

          a) zasilanie z sieci elektrycznej 230 V,

          b) graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

          c) automatyczna kalibracja obrazu,

          d) zapewnienie właściwego widzenia kątowego obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego,

e) łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego  wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia,

3) możliwość rozwojowej rozbudowy urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy,

4) możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających

    jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni,

5) możliwość prowadzenia strzelań w postaci statystycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

6) wirtualna strzelnica powinna być wyposażona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak i seryjnym; możliwość stosowania pasów nośnych i kabur,

7) możliwość wirtualnego strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych,

8) możliwość kontroli prowadzenia strzelań w celu wyrobienia poprawnych i bezpiecznych zachowań ćwiczących,

9) możliwość indywidualnego przystrzeliwania przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał,

10) ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy /placu ćwiczeń/ otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane
w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie,

11) możliwość opcjonalnego uzupełniania zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych; możliwość doboru w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła); możliwość wprowadzania w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych jak ogień, dym, dźwięki otoczenia,

12) zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora, możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów,

13) posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną,

14) posiadać po cztery laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z niezbędnym zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych.

 

Ważne informacje dodatkowe:

Wirtualna strzelnica musi spełniać warunki określone w programie Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”: (link do materiałów dot. programu) https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr

Dostarczona Wirtualna strzelnica musi posiadać certyfikat Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Ośrodek Certyfikacji i być zgodna z wymogami konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”

4.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2023 r.

Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia:  Wirtualna strzelnica zlokalizowana będzie w pomieszczeniu o powierzchni 90 metrów kwadratowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniążkowicach (adres: Pieniążkowice 154, 34-408 Pieniążkowice)

5.  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału:

1)  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2)  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia;

4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

6.  Sposób komunikacji:

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Mariusz Garus tel.182613541; e-mail: mgarus@czarny-dunajec.pl

7.  Możliwość zmiany treści zapytania ofertowego i wydłużenia terminu składania ofert:

 

W uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert: Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego i wydłużyć termin na składanie ofert w ramach postępowania. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia Wykonawcom na stronie internetowej.

8.  Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).

8.4. Wraz z ofertą należy złożyć:

1)  pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą wykonawcę lub przez notariusza) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów (np. z KRS, CEIDG);

2)  foldery ze zdjęciami oferowanych produktów zawierające ich pełną nazwę, nazwę producenta i szczegółową charakterystykę (opis) w języku polskim, opisy techniczne proponowanego sprzętu/asortymentu, które potwierdzą minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje sprzęt/asortyment niespełniający wymagań określonych przez Zamawiającego lub oferta nie będzie obejmowała całego zakresu zamówienia, to oferta taka będzie podlegała odrzuceniu;

3)  certyfikat Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Ośrodek Certyfikacji.

8.5. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

9.  Miejsce oraz termin składania ofert:

9.1.   Oferty należy złożyć lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul Józefa Piłsudskiego 2 ,34-470 Czarny Dunajec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2023 r. do godz.11.00.

O dochowanie terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

Oferta na: Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

9.2.   Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie określonym w pkt 9.1., nie będą podlegały badaniu i ocenie przez Zamawiającego.


10.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

10.1.     Cena oferty jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.

10.2.     Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty brutto podana cyfrowo przez Wykonawcę jest właściwą ceną oferty i ma pierwszeństwo nad ceną podaną słownie.

10.2.1.   Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.2.2.   Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i zawiadamia o tym niezwłocznie wykonawcę.

10.2.3.   Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub posiada błąd w obliczeniu ceny oferty, który nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej i zawiadamia o tym niezwłocznie wykonawcę.

10.2.4.   Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w zapytaniu ofertowym oraz będzie zawierała najniższą cenę.

11.  Unieważnienie zapytania ofertowego:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez wskazywania przyczyny a ponadto Zamawiający unieważni prowadzone zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

11.1.     nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

11.2.     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

11.3.     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania ofertowego lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

12.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

12.1.     Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz zaoferowaną cenę:

- zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

 - pisemnie zawiadomi Wykonawcę przyjętej oferty.

12.2.     Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji zlecenia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie;

2)      niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu o którym mowa powyżej, będzie przyjęte za odmowę podpisania umowy.


13.  Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Smardz – Chlebek  na adres email: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);

c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) jub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;

c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy;

d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

powrót na górę strony wróć na górę