x

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

2023-04-25
< wróć

I.       ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i  Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP 7351287226

 

II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

 

IV.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.         są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie: 

a)      posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – złożą w tym zakresie oświadczenie w ofercie;

b)      sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – złożą w tym zakresie oświadczenie w ofercie;

c)       posiadania potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – złożą w tym zakresie oświadczenie w ofercie;

d)      posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - złożą w tym zakresie oświadczenie w ofercie;

e)      posiadania uprawnienia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu;

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i  Gminy w Czarnym Dunajcu (parter) lub przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

lub pocztą elektroniczną gmina@czarny-dunajec.pl w terminie do dnia 05.05.2023 r. do  godz. 10:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

1.    Ofert, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Wynik postępowania ukaże się na stronie urzędu www.czarny-dunajec.pl
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać Diagnozę Cyberbezpieczeństwa i dołączyć kopie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez nią wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o kryterium ceny 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej/telefonicznej lub droga mailową.

VIII. ZASADY WYJAŚNIANIA TREŚCI OFERTY ORAZ POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERCIE.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.

3. Zamawiający może poprawić w ofercie:

1) Oczywiste omyłki pisarskie;

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

IX. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek.

2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli:

1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

 

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr);

3. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.

5. Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą;

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;

2) negocjacji warunków Zamówienia.

9. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.

10. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

11. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

13. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył realizację przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

14. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, a co za tym idzie do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert.

16. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym Ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

18. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszym Ogłoszeniu, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.

19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

powrót na górę strony wróć na górę