x

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów i tuszy do drukarek

2023-02-08
< wróć

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie tonerów do drukarek wg zamówienia – załącznik nr 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

               

Tonery do drukarek muszą być tonerami fabrycznie nowymi - rekomendowanymi przez producenta danej drukarki, tonery powinny być o zwiększonej wydajności, jeśli producent takie przewiduje.

 

III. ZAKŁADANA WIELKOŚĆ W SKALI ROKU

 

Zamówienie tonerów wg wykazu z  załącznika podzielona na dwie transze: luty i maj-lipiec 2023. W załączniku podano przybliżoną ilość tonerów na rok.

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od przyjęcia oferty.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               

                Oferta powinna:

                - posiadać datę sporządzenia,

- wyszczególnione ceny jednostkowe netto i brutto oraz sumę netto i brutto

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę

Wzór formularza w załączniku.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, faksu, e-mail, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, e-mail: webmaster@czarny-dunajec.pl do dnia 15.02.2022r. do godziny 12:00

2.            Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 100%

powrót na górę strony wróć na górę