x

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023

2023-01-04
< wróć

na: realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja zajęć sportowych: „ZAJĘCIA SPORTOWE –W MIEŚCIE I GMINIE CZARNY DUNAJEC”


Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2023 roku do godz. 15:00

I.         Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273;

 

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a to z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Niniejsze zamówienie udzielane jest w oparciu o treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto.

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci prowadzenia zajęć sportowych/ treningów sportowych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, w oparciu o gminne – w szczególności szkolne – obiekty sportowe, z uwzględnieniem w programie tych zajęć/ treningów prelekcji
o tematyce mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

2.      Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1)      Prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych/ treningów sportowych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta i  Gminy Czarny Dunajec,
w szczególności w dyscyplinach takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, dyscypliny lekkoatletyczne, tenis stołowy, zajęcia przygotowujące do dyscyplin narciarstwa klasycznego; zajęcia/ treningi należy prowadzić według opracowanego programu; dopuszcza się zorganizowanie części zajęć/ treningów w formie zajęć ogólnorozwojowych, gier, zabaw, turniejów.

2)      Prowadzenie prelekcji o tematyce mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom,
z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu materiałów, pomocy dydaktycznych (nie mniej niż 10 % i nie więcej niż 20 % czasu przeznaczonego na zajęcia);
prelekcje będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie lub doświadczenie z zakresu znajomości strategii profilaktycznych, zasad pracy z młodzieżą z grup ryzyka i sytuacji psychologicznych dziecka w rodzinie alkoholowej; w przypadku nie spełnienia tych wymogów, wykonawca zobowiązany będzie w tym zakresie do uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego.

3.      Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na 9 części, zwane dalej: Zadaniami:

1)   Zadanie I: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Czarny Dunajec (zajęcia dla dzieci z miejscowości Czarny Dunajec i Wróblówka); obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu, boisko Orlik do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu; Hala letnia na lodowisku przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu; stadion sportowy na ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu;

2)   Zadanie II: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Piekielnik; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: boisko Orlik do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej; Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej;

3)   Zadanie III: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Podszkle; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: boisko Orlik do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej; mała sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej;

4)   Zadanie IV: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Podczerwone (zajęcia dla dzieci z miejscowości Podczerwone i Koniówka!); obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem, boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem;

5)   Zadanie V: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Chochołów; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik przy Szkole Podstawowej;

6)   Zadanie VI: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Ciche Dolne; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Hale sportowa przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Cichem;

7)      Zadanie VII: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Ratułów; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: sołeckie boisko do piłki nożnej, mała sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej;

8)      Zadanie VIII: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Czerwienne; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej SPSK;

9)      Zadanie IX: Prowadzenie zajęć/ treningów w miejscowości Stare Bystre; obiekty udostępnione w celu realizacji usługi: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej SPSK; boisko sportowe do piłki nożnej przy gimnastyczna przy Szkole Podstawowej SPSK;

4.      Nabór dzieci na zajęcia/ treningi z terenu danej/ danych miejscowości przeprowadzą dyrektorzy placówek, o których mowa w pkt III.3.

5.      Zajęcia/ treningi prowadzone będą w 2-ch grupach wiekowych:

1)      dzieci z klas: 3, 4 i 5;

2)      dzieci z klas: 6, 7, 8;

6.      Minimalna wymagana ilość uczestników (dzieci) zapisanych na zajęcia/ treningi w danej grupie, od której  uzależnione jest uruchomienie zajęć wynosi 5 osób; w przypadku, gdy  ze względu na brak zainteresowania nie zostanie zorganizowana grupa (grupy) w danej miejscowości lub części miejscowości wówczas odpowiednio: zmniejsza się ilość zajęć/ treningów lub całkowicie rezygnuje się z przeprowadzenia usługi; w przypadku zmniejszenia ilości zajęć (tylko 1 grupa) zapisy pkt 6 (powyżej) stosuje się odpowiednio.

Ilość uczestników zajęć w jednej grupie nie może przekraczać 20 - w przypadku dzieci z klas: 6, 7, 8 albo 15 w przypadku dzieci z klas: 3, 4 i 5  .

7.      Ilość godzin świadczonych usług zajęć sportowych/ treningów sportowych w każdym miesiącu w danej szkole (punkcie) dla jednej grupy wiekowej wynosi od 8 (słownie: osiem) do 15 (słownie: piętnaście) godzin zegarowych. Wymagana część zajęć zgodnie z pkt III.2 zostanie zastąpiona prelekcjami o tematyce mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

Łączna ilość godzin zajęć/ treningów do przeprowadzenia w 1 punkcie: max 30 godzin; ilość godzin może zostać zmniejszona na etapie zawierania umowy – nie więcej niż o 15 godz.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników niż wskazana w pkt 6, możliwe jest rozszerzenie zakresu usługi o dodatkowe grupy (ilość godzin ulega wówczas odpowiedniemu zwiększeniu).

8.      Okres na jaki zostaje udzielone zamówienie (okres świadczenia usług objętych przedmiotowym zamówieniem):

16 stycznia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r., po przeprowadzeniu naboru dzieci na zajęcia/ treningi (zgodnie z pkt III.4);   

Zajęcia mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty.

9.      Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć/ treningów, a także udział w zawodach, turniejach
itp. na innych obiektach niż przypisanych do danej szkoły/ punktu – za zgodą zamawiającego;  w takich przypadkach Zamawiający pokrywa koszty transportu, ewentualnie udziału w zawodach/ turniejach itp. Część zajęć
/ treningów mogą stanowić również wycieczki piesze, rowerowe, jazda na rolkach itp.

10.  Zamawiający zapewnia dostępność obiektów określonych w pkt III.3 i bezpłatne z nich korzystanie, a także – w uzgodnieniu z Dyrektorem danej szkoły – sprzęt do zajęć/ treningów pozostający w dyspozycji szkoły; Wykonawca może wykorzystywać
do prowadzenia zajęć/ treningów własny sprzęt, pod warunkiem, że sprzęt ten będzie
w odpowiednim stanie technicznym.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć/ treningów zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, w szczególności wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa.

 

IV.   Oferty częściowe:

 

1.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. ofert obejmujących świadczenie usług wychowawczych w jednej, bądź kilku spośród Szkół opisanych w punkcie III.3.

2.      Maksymalna ilość części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy wynosi: 5 (Wykonawca może jednak złożyć oferty na wszystkie części zamówienia).

 

V.      Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

1.      Zamawiający wymaga ażeby każdy członek personelu oddelegowany przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia (zajęcia sportowe, treningi sportowe), w ramach Zadań objętych przedmiotem zamówienia, legitymował się uprawnieniami do ich prowadzenia; zgodnie
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1133, z 2021 r. poz. 2054, 2142) trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1)      ukończyła 18 lat;

2)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3)      posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

2.      Na potwierdzenie posiadania przez osobę/-y skierowaną/-e przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kompetencje, w tym doświadczenie (tj.: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty dot. ukończonych kursów, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy instruktora/ trenera itp.), a w przypadku pkt 1.4 – stosowne oświadczenie; wymóg nie dotyczy nauczycieli W-F zatrudnionych w szkołach publicznych na terenie Miasta i Gminy.

3.      Wraz z ofertą należy przedstawić program zajęć sportowych/ treningów sportowych (zestawienie określonych ilości godzin z przypisanym do nich rodzajem zajęć).

4.      Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na przedmiot zamówienia, Zamawiający stawia warunek dotyczący tego by Wykonawca - a w przypadku oddelegowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób stanowiących personel Wykonawcy – ten personel nie figurował w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonanie weryfikacji okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

 

VI.   Termin i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę:

1.    Oferty w ramach każdego z Zadań winny być złożone przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.01.2023  r. do godz.15 00.

2.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec (na dzienniku podawczym: pokój nr 11, w poniedziałek: w godzinach 8:00 do 18:00, od pn. – pt. w godzinach: 7:30 do 15:30 lub pocztą tradycyjną bądź przy użyciu komunikacji elektronicznej na adres e-mail gmina@czarny-dunajec.pl

3.    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie VII.1 nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu określonego w punkcie VII.1 decyduje data (w tym godz.) wpływu oferty do Zamawiającego.

4.    W przypadku oferty niekompletnej (tj. niezawierającej dokumentów, o których mowa w punkcie V.2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia wyznaczając mu w tym celu 2-dniowy termin. Jeżeli Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub złożone, w ramach procedury uzupełnienia, dokumenty nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający odrzuci złożoną ofertę.

5.    Zamawiający będzie uprawniony do poprawy w złożonej ofercie Wykonawcy oczywistych omyłek pisarskich.

VII.Opis kryteriów wyboru ofert:

1.    Oferty nie spełniające wymogów opisanych w pkt V podlegają odrzuceniu.

2.    Przy wyborze oferty, w ramach każdego z Zadań objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny jednostkowej brutto za realizację jednej godziny zajęć wychowawczych (60min). Wskazana cena jednostkowa brutto ma charakter ryczałtowy. Kryterium ma wagę 100 %.

3.    Wykonawca jest zobowiązany wskazać cenę ofertową w ramach każdego z Zadań,
na które składa ofertę, wskazując cenę jednostkową brutto za realizację jednej godziny zajęć wychowawczych.

4.    Oferta z najniższą ceną jednostkową otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, natomiast pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg następującego schematu:

Liczba punktów= Cmin/Cbad) x 100, gdzie:

Cmin – to najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie;

Cbad – to cena badanej oferty;

VIII.           Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy:

1.    Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę jednostkową brutto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych.

2.    W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowych grup (większa niż dopuszczalna ilość zainteresowanych w danym punkcie) – dopuszczalne jest udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera kolejną najniższą cenę jednostkową brutto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych.

3.    O terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Jeśli wybrany Wykonawca nie zawrze umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez konieczności dokonywania ich ponownej analizy.

4.    Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia tę samą cenę,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.    Zamawiający zastrzega, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w przypadku,
gdy w ramach naboru zostaną wyłonione grupy (grupa) o minimalnej wymaganej liczbie uczestników (dzieci) tj. 5 osób.  

 

Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania ofertowego na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w tym nie podlega on wykluczeniu z powodu przysługującego mu statusu:

1)   wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2)   wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)   wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

powrót na górę strony wróć na górę