x

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023 - świadczenie usług w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze psychologa w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

2023-05-29
< wróć

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023

na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, składamy zapytanie ofertowe dotyczące:

I. Przedmiot zamówienia:

obejmuje świadczenie usług w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze psychologa w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu, po 6 (słownie: sześć) godzin zegarowych,   2 (słownie: dwa) razy w tygodniu (tj. 2 raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe),  w dniach pracy szkoły, od dnia podpisania umowy do 22.12.2023 r. Usługa polega na prowadzeniu konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami świetlic, z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym poradnictwo wychowawcze i pomoc psychologiczna, współpraca z wychowawcami świetlicy, a także w miarę możliwości i wolnych godzin na dyżurze, pomoc w ww. zakresie uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym, a także nauczycielom z pozostałych szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec, które nie posiadają świetlic.

2.          Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

1) Wykonawca posiada: dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia, w świadczeniu usług dla osób uzależnionych i ich rodzin wymagany jest certyfikat specjalisty terapii uzależnień,   fachową wiedzę z zakresu świadczonych usług, jak również doświadczenie w realizacji zadań wyżej określonych, cena.

3.          Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

1)     Do dnia 3 czerwca 2023 roku. .

2)     Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.06.2023 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec - w formie papierowej na dzienniku podawczym pokój nr 12, w godzinach: od 7.30 do 15.30 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl.

powrót na górę strony wróć na górę