x

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023

2023-01-04
< wróć

na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025  przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, składamy zapytanie ofertowe dotyczące:


I. Przedmiot zamówienia:

1)           obejmuje świadczenie usług w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze psychologa w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu i  Piekielniku w każdej 6 (słownie: sześć) godzin zegarowych,   2 (słownie: dwa) razy w tygodniu (tj. 2 raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe),  w dniach pracy szkoły, od dnia podpisania umowy do 20.12.2023 r. Usługa polega na prowadzeniu konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami świetlic, z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym poradnictwo wychowawcze i pomoc psychologiczna, współpraca z wychowawcami świetlicy, a także w miarę możliwości i wolnych godzin na dyżurze, pomoc w ww. zakresie uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym, a także nauczycielom z pozostałych szkół z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, które nie posiadają świetlic.

2)           obejmuje świadczenie usług w Urzędzie Miasta i  Gminy w charakterze psychologa/specjalisty terapii uzależnień

po 6 (słownie: sześć) godzin zegarowych 1 (słownie: jeden) raz w tygodniu (tj. 1 raz w tygodniu 6 godzin zegarowych), odbywające się w dni robocze, od dnia podpisania umowy do 20.06.2023 r. Prowadzenie działań interwencyjno-wspierających dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, konsultacji psychologicznych i „mikroedukacji" dla osób pełnoletnich - uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków, motywujących osoby pijące ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, inicjujących interwencje w przypadku diagnozy przemocy domowej, motywujących osoby uzależnione i członków rodzin takich osób do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, przygotowywanie opinii kierowanej  dla Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie problemowego picia alkoholu.

2.          Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

1) Wykonawca posiada: dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia, w świadczeniu usług dla osób uzależnionych i ich rodzin wymagany jest certyfikat specjalisty terapii uzależnień, fachową wiedzę z zakresu świadczonych usług, jak również doświadczenie w realizacji zadań wyżej określonych, cena.

3.          Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

 

1)     Do dnia 12 stycznia 2023 roku.

2)     Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2023 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec - w formie papierowej na dzienniku podawczym pokój nr 12, w godzinach: od 7.30 do 10.00 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@czarny-dunajec.pl.

 

powrót na górę strony wróć na górę