x

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-16
< wróć

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1 i 2, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812 i z 2021 r. poz. 2490) oraz Rozdziału 7. ust. 1 i ust. 2, Rozdziału 9. pkt 2 i Rozdziału 13. Załącznika do Uchwały Nr LII/551/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 7483), zarządza się, co następuje:

 

 

            Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Konkursowej ds.opiniowania przyznawanych środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 r. w zakresie kultury pod nazwą : Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, która na posiedzeniu w dniu 15.02.2023 r. przedstawiła zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji dla organizacji pozarządowych oraz zgodnie z art.15 ust.2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

 

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie  kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

 

 

L.p

 

Organizacja pozarządowa

Kwota dotacji

1

ODDZIAŁ ZP PODCZERWONE-KONIÓWKA

 

17000,00

2

ODDZIAŁ ZP RATUŁÓW

 

21000,00

3

ODDZIAŁ ZP CICHE

 

22000,00

4

ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH

W PODSZKLU

 

21000,00

5

ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH

W CZARNYM DUNAJCU

 

21000,00

6

ODDZIAŁ ZP ZAŁUCZNE

 

13000,00

7

ODDZIAŁ ZP MIĘTUSTWO

 

21000,00

8

ODDZIAŁ ZP WRÓBLÓWKA

 

13000,00

9

ODDZIAŁ ZP PIENIĄŻKOWICE

 

16000,00

10

ODDZIAŁ ZP STARE BYSTRE

 

15000,00

11

ODDZIAŁ ZP ODROWĄŻ

 

16000,00

12

ODDZIAŁ ZP CHOCHOŁÓW

 

16000,00

13

ODDZIAŁ ZP PIEKIELNIK

 

15000,00

14

ODDZIAŁ ZP DZIAŁ

 

13000,00

15

OSP CZARNY DUNAJEC

 

47000,00

16

ODDZIAŁ ZP CZERWIENNE

 

13000,00

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 300.000 zł ( sł. trzysta tysięcy złotych) .

 

§ 2.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2023 roku

 

1. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec, w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót na górę strony wróć na górę