x

ZARZĄDZENIE NR 51 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec

2023-03-08
< wróć

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z  art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1082) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1428), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowiska:

- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem;

- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem;

- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem;

- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu;

- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie:

- umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec;

- wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 3

Konkurs zgodnie z regulaminem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

Marcin Ratułowski

 

powrót na górę strony wróć na górę