x

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r.

2023-01-03
< wróć
w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz.1599, 2185), art. 221 ust. 1 i ust. 2 in fine ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 i z 2021 r. poz. 2054) oraz §8 i §9 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363), zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wykonywanie zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu projektów, o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Karta oceny formalnej oraz karta oceny merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji stanowi, kolejno: załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji ustala się na dzień 31 stycznia 2023 r.

 

§3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powrót na górę strony wróć na górę