x

Żłobek - Nabór na stanowisko pielęgniarki

2023-04-20
< wróć

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W CZARNYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI

 

I.                   Nazwa i adres jednostki

Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1C

II.                Stanowisko

Pielęgniarka w żłobku, ½ etatu

 

III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2)      posiada obywatelstwo polskie,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5)      nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6)      wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      stan zdrowia pozwala kandydatowi na zatrudnienie na w/w stanowisku;

9)      posiada nieposzlakowaną opinię;

10)  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;

11)  zna przepisy prawa w zakresie dotyczącym żłobków i klubów dziecięcych;

12)  posiada książeczkę do celów Sanitarno-Epidemiologicznych (możliwość uzupełnienia po procesie rekrutacji);

13) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy z dziećmi, preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Umiejętność i chęć zaangażowania się w pracę z dziećmi.

IV.             Ogólny zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom.

2. Czynności higieniczne w tym przewijanie dzieci.

3. Nadzór nad stanem higienicznym dzieci.

4. Pomoc w podawaniu posiłków dzieciom.

5. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

7. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

8. Nadzór nad dietami eliminacyjnymi u dzieci z zaleceniami.

9. Udział w kontrolach Sanepidu.

10. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń w żłobku, prowadzenie apteczki.

11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji, ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

12. Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.

13. Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi oraz prawidłowe opracowanie jadłospisu tygodniowego.

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora żłobka, wynikających
z organizacji pracy w żłobku.

 

V.                Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      planowany termin zatrudnienia: od dnia 16.05.2023 r.,

2)      miejsce pracy: Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec,
ul. Targowa 1C,

3)      zatrudnienie: pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,

4)      wymiar czasu pracy: ½ etatu,

5)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania w żłobku wypłacane 26 dnia każdego miesiąca.

 

VI.             Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie przez kandydata);

2)      list motywacyjny (podpisany własnoręcznie przez kandydata),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia (poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”),

4)      kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”),

 5)    książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,

6)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany własnoręcznie przez kandydata) — załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

7)      podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie tj.:

a)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      że nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)     że cieszy się nieposzlakowaną opinią i daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

e)      o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pielęgniarki,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 2,

f)       o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

g)      że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

h)      że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

i)        że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 3,

j)      o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 4,

 

Informacje dodatkowe:

- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

- Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie – według wzoru określonego w Załączniku nr 5.  Brak zgody może skutkować odrzuceniem oferty.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 14a, w terminie do dnia 05.05.2023r. do godziny 15:00. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

- Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

- Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zainteresowani będą mogli odebrać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie w/w terminu.

- Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Izabela Prokop- Gniewek Dyrektor Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu oraz Pani Iwona Wontorczyk – Dyrektor GZO Czarny Dunajec pod numerem telefonu 18 521 36 80.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informuję, że:

 

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1C, 34-470 Czarny Dunajec. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zlobek@czarnydunajec.pl.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: inspektor@cbi24.pl.

 

3.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dotyczy danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. przepisami szczególnymi, min.: ustawą Kodeks pracy, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

4.      Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, rozpatrzenia oferty  w konkursie.

5.       Podanie określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie kandydatury.

6.       Posiada Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, natomiast w zakresie, w którym podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9.      W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania[1]

10.   Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U z 2011 r. nr 27 poz. 140), dla kategorii archiwalnej B-5.

11.   Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, zaś po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U z 2011 r. nr 27 poz. 140), dla kategorii archiwalnej B-5.

 

powrót na górę strony wróć na górę