x
> Dla mieszkańca> Kategorie spraw, formularze urzędowe > Ewidencja działalności gospodarczej
Zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy

1. PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466 ze zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2832)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2,

Referat Finansowy, pok. 33, I piętro

nr  tel. 18 26 135 33

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w wymaganych terminach złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami. 


Do wniosku należy załączyć:

 

a.         oryginały faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (istnieje możliwość złożenia kopii faktur potwierdzonych przez pracownika urzędu za zgodność z oryginałem)

b.        dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

c.         formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. ( Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimic w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

 

a) od 1 lutego 2023 r., do 28 lutego 2023 r.

b) od 1 sierpnia 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r.

 

5. TERMINY WYPŁATY ZWROTU

 

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

* od 3 do 28 kwietnia 2023 r.– jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2023 r.

* od 2 do 31 października  2023 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.

 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE

 

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 

- w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

- w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.,

 

W 2023 r. stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,20 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 110 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 DJP wynosi 40 zł.

 

 

7. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Klauzula RODO do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

powrót na górę strony wróć na górę