UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 wrzesnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 755

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik

położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec


Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742 oraz z 2015 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, nadaje się status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

2. Obszar ochrony uzdrowiskowej, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec”.

§ 2. Granice „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec” obejmują sołectwa: Czarny Dunajec i Piekielnik położone na obszarze gminy Czarny Dunajec.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: B. Szydło