Budowa 1,9 km szlaku rowerowego na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż jako kontynuacja budowy tras rowerowych w gminie Czarny Dunajec w oparciu o szlak rowerowy wokół Tatr

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Cel projektu

Projekt ma na celu wybudowanie szlaku pieszo-rowerowego na odcinku 1,9 km łączącego wcześniej powstałą infrastrukturę rowerową w miejscowości Czarny Dunajec z miejscowością Odrowąż.


Realizowane zadania

Budowa szlaku pieszo-rowerowego w nawierzchni żwirowej o długości 1,9 km.


Grupy docelowe Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

W ramach projektu wybudowany zostanie szlak pieszo - rowerowy o długości 1,9 km. Szlak będzie wykonany w nawierzchni żwirowej. Docelowo realizacja inwestycji pozwoli na włączenie północnej części gminy Czarny Dunajec do istniejącej infrastruktury transgranicznego historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Nowopowstały odcinek szlaku będzie przebiegał po cennych przyrodniczo obszarach Torfowisk Orawsko-Nowotarskich w tym obszarach „żywych bobrowisk” co będzie stanowiło unikatową atrakcję w tej części gminy.


Dodatkowe informacje

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum