Budowa pierwszego gminnego żłobka wraz z przewiązką im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Czarnym Dunajcu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy i pomoc w aktywizacji zawodowej rodziców poprzez wybudowanie nowoczesnego żłobka gminnego.


Realizowane zadania

Inwestycja zakłada wybudowanie pierwszego gminnego i jedynego w gminie Czarny Dunajec żłobka im. Lecha i Marii Kaczyńskich dla dzieci do lat 4.


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

Efektem projektu będzie likwidacja barier rozwojowych i społecznych poprzez powstanie pierwszego żłobka gminnego wykonanego wg. najnowszych norm i technologii. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie kompleksowego zespołu obiektów tj. gminnego przedszkola i żłobka.


Dodatkowe informacje

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum