Modernizacja kompleksu skoczni narciarskich HS16 i HS 30 w Chochołowie

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie strategicznego dla rozwoju dzieci i młodzieży obiektu skoczni narciarskich.


Realizowane zadania

Inwestycja zakłada modernizację kompleksu skoczni narciarskich w Chochołowie poprzez instalację oświetlenia oraz budowę wierzy sędziowskiej .


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

Efektem projektu będzie zmodernizowanie kompleksu skoczni narciarskich HS16 i HS 30 w Chochołowie poprzez wykonanie wieży sędziowskiej oraz oświetlenia obiektu. Obiekt nabierze nowych funkcji, poprawi dostępność oraz bezpieczeństwo, pozwoli na organizowanie cyklu szkoleń i zawodów sportowych. Skocznia jest jedynym obiektem szkoleniowym na Podhalu przystosowanym dla najmłodszych roczników szkolnych. Jest to też obiekt pozwalający na zachowanie lokalnej tradycji i krzewienia olimpijskiej dyscypliny sportowej tak mocno i naturalnie wpisującej się w tereny Podhala.


Dodatkowe informacje

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum