Znak: OR. 2110.14.1.2020

Czarny Dunajec 12.10.2020 r.

 

URZĄD GMINY W CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko ds. turystyki i promocji

nazwa stanowiska pracy

 1. 1.      Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)      Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)      Co najmniej 6-miesięczny staż pracy na stanowiskach biurowych. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)      Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

d)     Biegła znajomość języka angielskiego.

e)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest wiedza, a także znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w szczególności:

Znajomość przepisów:

 • Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
 • Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Inne, w zakresie prowadzonych spraw

Posiadanie wiedzy/umiejętności w zakresie:

 • Charakterystyka Gminy, w tym wiedza  na temat walorów turystycznych (obszary cenne przyrodniczo, dziedzictwo historyczno-kulturowe) oraz atrakcji turystycznych.
 • Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2014 – 2020.
 1. 2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)      Posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych, ukończenie kursów z zakresu: turystyki (w tym turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej), public relations, grafiki komputerowej, dziennikarstwa, zarządzania i marketingu.

b)      Doświadczenie zawodowe związane z szeroko rozumianą branżą turystyczną lub uzdrowiskową lub z językiem obcym.

c)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz z rozmowy kwalifikacyjnej (nie mniej niż 50%).

 1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)      Wykonywanie zadań podstawowych wymienionych w aktualnym zakresie czynności pracownika na zajmowanym stanowisku

b)      Podejmowanie działań skierowanych na rozwój turystyczny Gminy, w tym koordynowanie, inicjowanie, przygotowanie i realizacja programów, planów, projektów oraz innych przedsięwzięć w tym zakresie,

c)      Prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystycznym Gminy, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz opracowywanie dokumentów – informacji, sprawozdań, analiz i itp.

d)     Promocja walorów Gminy, w szczególności promocja o charakterze turystycznym,

e)      Podejmowanie działań związanych z tworzeniem oraz rozwojem uzdrowiska na terenie Gminy Czarny Dunajec.

f)       Prowadzenie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości turystycznej, w tym współpraca z POT, ROT oraz LOT.

g)      Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru turystyki.

h)      Współdziałanie ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących rozwoju turystycznego Gminy,

i)        Bieżąca analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych (dotacji, preferencyjnych pożyczek i in.) przeznaczonych na rozwój turystyki.

j)        Przygotowywanie wniosków dotacyjnych, podejmowanie działań realizacyjnych i wykonywanie wymaganych czynności związanych z rozliczeniem projektów objętych dofinansowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w obszarze turystyki.

k)      Prowadzenie informacji dla mieszkańców o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru turystyki.

 1. 4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      Okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku).

b)      Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

c)      Praca w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00 lub od 10:00 do 18:00 od  wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

d)     Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychoraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.

e)      Wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca.

f)       Przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych, praca wymaga sporadycznych wizyt w terenie.

g)      Praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego.

h)      Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

i)        Zatrudnienie od 1 stycznia 2021 roku.

 1. 5.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b  (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)      kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, o której mowa w pkt 1 lit. d – (ocena dokumentów zostanie dokonana w oparciu o zał. nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego)

h)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)        zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia),

dodatkowo:

j)        w przypadku, gdy kandydat powołuje się na: posiadanie wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych, ukończenie kursów, doświadczenie zawodowe, znajomość języków  obcych - o których mowa w pkt 2 a, b, c – kopie  dokumentów potwierdzających te fakty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu
na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 1. 6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. turystyki i promocji, w terminie do dnia 23 października 2020 r.
do godz. 15:30.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.