Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Buter zam. Ciche.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Wójt postanowił o zatrudnieniu
Pani Natalii Buter zam. Ciche. O dokonaniu wyboru kandydatki przez Wójta przesądził fakt, iż była to jedyna kandydatka, która spełniła wymagania niezbędne, ponadto wykazała się dobrą wiedzą w ramach naboru i w wystarczającym stopniu spełniła wymagania dodatkowe.