Stosownie do postanowień § 2 ust. 2 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.(Dz. U. z2021 r., poz. 17), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022roku.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:

·zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

·zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim2020/2021kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec został wyznaczony na : 21.04 - 28.04. 2022 r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ( budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 182613541 lub osobiście,pok.41,Urząd Gminy Czarny Dunajec , ul J. Piłsudskiego 2