Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr XLIX/513/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

Celem zmiany studium jest aktualizacja ustaleń tekstowych studium w zakresie warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w granicach terenów rozwoju inwestycyjnego wyznaczonych w studium, w dostosowaniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w części graficznej studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 19.12.2022 r.

  • w formie papierowej: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.


Wójt Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski