INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „uooś”

informuje,

że w dniu 28.07.2022 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś oraz §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej na 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre”.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.


Z treścią ww. dokumentów można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Geodezji i Ochrony Środowiska, p. 31, w godzinach pracy urzędu.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 28.07.2022 r. – 10.08.2022 r.


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk