Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 10987/24 o pow. 92 m2

Położenie

Nieruchomość położona w miejscowości Chochołów

Księga wieczysta

NS1T/00161543/8

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość o przeznaczeniu zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

1.MNU2.14 – Tereny zabudowy jednorodzinnej
i usługowej

Warunki umowy

Umowa sprzedaży

Kwota sprzedaży

9 200 zł brutto.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Czarny Dunajec dnia 26.07.2022 r.