O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, z a w i a d a m i a, że w dniu 08.08.2022 r., zostało wydane postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 17.03.2022 r., znak: OŚ.6220.20.2021.JB, w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku szatniowo-socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury sportowej i technicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Podczerwone” w gminie Czarny Dunajec, w miejsce błędnie wskazanego §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)wprowadzić prawidłowy §3 ust. 1 pkt 57 a, tiret 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).


Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 czarny Dunajec, Referat Geodezji i Ochrony Środowiska, p. 31, w godzinach pracy urzędu.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk