O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a,

że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji z wniosku Pawła Polaczka, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Nowotarskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Czerwienne – etap II”.


W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Referat Geodezji i Ochrony Środowiska, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 28.07.2022 r. – 10.08.2022 r.


Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk